Ontwerp ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’

Logo Valkenburg aan de Geul

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf donderdag 3 september tot en met woensdag 15 oktober 2020 het ontwerp ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’ ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul en is bedoeld om onder bepaalde, in het plan nader omschreven voorwaarden, ondergeschikte horeca bij detailhandel rechtstreeks mogelijk te maken.

Inzage

Het ontwerp facetbestemmingsplan is op de volgende wijze in te zien:

  • digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043.

Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen, zowel schriftelijk als mondeling, onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’ een zienswijze over het ontwerp facetbestemmingsplan indienen. Een zienswijze dient gericht te worden aan de gemeenteraad en kan per post gestuurd worden naar: postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en reden/omschrijving van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via tel. 14 043.

 

Valkenburg, september 2020

Naar boven