Bekendmaking aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Zorg en Welzijn

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

 • 1. dat aanvragen zijn ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstak intramurale en/of extramurale zorg, daartoe strekkende:

  • a. dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, per 1 januari 2021 zodanig wordt gewijzigd dat:

   • de werkingssfeer wordt uitgebreid met de bedrijfsactiviteit diagnostisering;

   • de werkingssfeer wordt uitgebreid met door psychologen en psychotherapeuten uitgevoerde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg;

   • de werkingssfeer op een aantal punten wordt verduidelijkt, en

  • b. dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, per 1 januari 2021 zodanig gedeeltelijk wordt ingetrokken dat de volgende bedrijfsactiviteiten worden geschrapt:

   • de uitleen van verpleegartikelen;

   • prenatale zorg;

   • de indicatiestelling voor één of meer van de bovengenoemde vormen van zorg en voor materiële voorzieningen voor gehandicapten.

 • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvragen schriftelijk (elektronisch via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl) kunnen worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, tot 26 september 2020.

 • 3. dat de op de aanvragen betrekking hebbende stukken digitaal te raadplegen zijn op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van deze aanvraag kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298.

’s-Gravenhage, 25 augustus 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven