Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2020, 44918VerkeersbesluitenInstellen van een parkeerverbod op de Burg. letteweg in Oostvoorne.

Logo Westvoorne

229710

B. de Leeuw

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

- dat er geparkeerd wordt op de rijbaan van de Burgemeester Letteweg;

- dat hierdoor regematig geparkeerd wordt voor de inrit van het Elisabethhof;

- dat door het parkeergedrag regelmatig de toegang wordt geblokkeerd van het Elisabethhof;

- dat de hulpdiensten hierdoor worden belemmerd in de uitvoering van de taken bij calamiteiten;

- dat met het instellen van een parkeerverbod op de Burgemeester Letteweg er duidelijkheid gecreëerd gecreerd wordt waar er niet geparkeerd mag worden;

- dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden;

- dat gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van een besluit als deze;

BESLUIT

de volgende verkeersmaatregel in te stellen:

• Het instellen van een parkeerverbod op de Burgemeester Letteweg in Oostvoorne.

Rockanje, 24-8-2020

Namens deze,

de secretaris,

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na openbare kennisgeving ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, op kamernummer 112,