Kennisgeving Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen, gemeente West Betuwe, Ministerie van Defensie

Onderwerp

De Staatssecretaris van Defensie maakt, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend dat op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen, gemeente West Betuwe, een militair radarstation is beoogd dat het militair radarstation op de locatie Nieuw Milligen moet vervangen.

Publicatie Voorontwerp

Van maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 wordt het Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen ter inzage gelegd en kunt u in deze periode een reactie indienen. In deze kennisgeving leest u hoe.

Voorontwerp bekijken

Alle stukken staan vanaf maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 op www.defensie.nl/radarstations. In deze periode kunt u de stukken ook op papier inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis van West-Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Mocht u de documenten niet digitaal en ook niet op het gemeentehuis kunnen lezen, neem dan via bovengenoemde website of telefoonnummer 034 855 31 98 contact op. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Uw reactie is welkom

Reageren kan op verschillende manieren, bij voorkeur digitaal. U leest hier meer over op www.defensie.nl/radarstations. U kunt ook bellen met een notulist. Via telefoonnummer 034 855 31 98 kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken.

Informatiebijeenkomsten

Op woensdagavond 16 en op donderdagavond 17 september 2020 houden wij twee informatiebijeenkomsten in het dorpshuis de Poort in Herwijnen. Vanwege de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) is aanmelding voor deze bijeenkomsten verplicht. Dat kan vanaf 31 augustus 2020 via www.defensie.nl/radarstations. Ook leest u daar de laatste informatie over eventuele extra maatregelen.

Vervolg

Alle reacties worden betrokken bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan. We geven in een aparte reactienota aan hoe met reacties op het Voorontwerp rekening is gehouden. De reactienota zal samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op dezelfde locatie ter inzage liggen als het Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Ook zal de reactienota en het Ontwerp Rijksinpassingsplan via www.defensie.nl/radarstations beschikbaar zijn. Daarop kunt u op dezelfde manier reageren middels een zienswijze. Vervolgens zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden middels de publicatie van het definitieve Rijksinpassingsplan, de besluiten en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen als u tegen het Ontwerp Rijksinpassingsplan een zienswijze heeft ingediend.

Vragen?

Meer informatie over de Rijkscoördinatieregeling en inspraakmogelijkheden op het Rijksinpassingsplan en de besluiten staat op www.defensie.nl/radarstations.

Naar boven