Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2020, 4476VerkeersbesluitenB20.000082 Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats

Logo Dronten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;

 

overwegende dat:

• bij besluit van 18 februari 1997, met kenmerk 228582-NW/aw een gehandicapten-parkeerplaats is gereserveerd nabij Het Spectrum 4 te Dronten;

• de noodzaak voor deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is komen te vervallen;

• dat deze weg in beheer is bij de gemeente en gelegen is binnen de bebouwde kom;

 

gelet op:

• de bepalingen van de Wegenverkeerswet

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

 

BESLUITEN:

 

Het besluit van 18 februari 1997, met kenmerk 228582-NW/aw tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Het Spectrum 4 te Dronten, voor een voertuig met kenteken VX-77-YK, in te trekken en ter plaatse het bord model E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord te verwijderen.

 

 

 

Dronten, 13 januari 2020

Hoogachtend,

namens het college van Dronten,

M.A. Koning

teammanager Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

 

 

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.