Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 4475Verkeersbesluitenverkeersbesluit – instellen parkeerschijfzone Europaplein (Bata Superstore)

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een parkeerschijfzone in te stellen op het Europaplein op de parkeervakken voor de Bata Superstore

 

Motivering

Voor de Bata Superstore liggen 22 parkeervakken. Deze parkeervakken zijn openbaar en bedoeld voor de bezoekers van Bata Industrials, Bata fabriek en Bata Superstore. De parkeerplaatsen worden dagelijks bezet door werknemers waarmee parkeerplaatsen voor de klanten en bezoekers langdurig bezet zijn. Om de parkeergelegenheid voor klanten en bezoekers te garanderen, wordt een parkeerschijfzone ingesteld met een maximale parkeerduur van 2 uren. De parkeerschijfzone is geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9:30 en 18:00 uur.

Belangenafweging

De openbare parkeerplaatsen zijn bedoeld voor klanten en bezoekers van Bata Industrials, Bata Fabriek, en Bata Superstore.

 

De werknemers hebben op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid beschikbaar om hun auto te parkeren binnen de acceptabele loopafstand die de gemeente hanteert.

 

De verkeersmaatregel is besproken met de Bata en Superstore en beiden zijn akkoord

 

De verkeersmaatregel is besproken binnen de projectgroep verkeer en vervoer en ook zij zijn akkoord.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 2 uren van maandag tot en met zaterdag tussen 9:30 en 18:00 uur door het plaatsen van verkeersbord E10 en E11 uit bijlage I van het RVV 1990 met daaronder de venstertijden op het Europaplein;

 • 2.

  Het aanbrengen van een blauwe streep bij de parkeervakken waarmee een parkeerschijfplicht kenbaar wordt gemaakt;

 • 3.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 4.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Beroep

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep indienen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpverkeersbesluit heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

 

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit te schorsen kunt u bij onverwijlde spoed, om een verzoek tot voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

08-01-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best