Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 44697VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) De Hut 7 te Ingber

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 3.10 van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij voornemens is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gulpen-Wittem’ ten behoeve van het realiseren van parkeerplaatsen, gelegen aan De Hut 7 te Ingber, kadastraal bekend gemeente Gulpen, sectie D, nummer 158.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit projectafwijkingsbesluit ‘De Hut 7 te Ingber’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 augustus 2020 tot en met 10 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (onderwerpen / bouwen en verbouwen / Omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl

  (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.padehut7-ON01)

 

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, maar bij voorkeur schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 56, 6270 AB Gulpen.

Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Publieksdiensten via tel. 14043.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.