Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 43733OverigWet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit

Logo Hoogeveen

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Op 10 maart 2020 is een aanmeldnotitie ingekomen voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal in plaats van de in 2019 vergunde uitbreiding van de bestaande stal binnen de inrichting van Mts. H.J.J.H. en S.A.B. Gijmink op de locatie Johannes Poststraat 21 te Nieuwlande. De uitbreiding met een emissiearme ligboxenstal voor 240 melkkoeien is een activiteit die is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage en artikel 7.2 van de Wet milieubeheer. De aanmeldnotitie vormt een onderdeel van de voorbereiding van een aanvraag omgevingsvergunning.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben met betrekking tot het initiatief besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden vanaf donderdag 20 augustus 2020 zes weken ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Op verzoek kunnen deze stukken worden ingezien.

Bezwaar

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren tegen dit besluit kunnen te zijner tijd wel door een ieder kenbaar worden gemaakt in de procedure voor de omgevingsvergunning.

[