Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets”

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 20 augustus 2020, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” voor een ieder ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ van de gemeente Opsterland. De bebouwing van het voormalig agrarisch bedrijf is reeds gesloopt en ter compensatie mag er één compensatie woning worden gebouwd op het voormalig agrarisch bouwperceel. De voormalige bedrijfswoning wordt herbouwd en bestemd als burgerwoning. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer op de Domela Nieuwenhuisweg wordt overschreden. Omdat andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn, is besloten om een hogere waarde vast te stellen. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van één van de twee te realiseren woningen in het wijzigingsplan is een hogere waarde van 53dB vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

 

Het inzien van het plan

Het digitale ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.11BPWDNieuwenh119-0201. Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan en het Ontwerpbesluit hogere waarde met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl (inwoners/ wonen, bouwen en verbouwen/ officiële bekendmakingen).

 

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. Een mondelinge zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan kan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van de team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde.

 

Beetsterzwaag, 19 augustus 2020.

Burgemeester en wethouders van Opsterland

Naar boven