Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 4356Vergunningen

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

Watervergunning Hoogheemraadschap van Delfland

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juni 2016 het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in de nieuwe 11 km lange rijksweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het tracébesluit A16 Rotterdam is op 1 augustus 2017 onherroepelijk geworden.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit A16 Rotterdam is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij besluit van 18 december 2019, kenmerk 2019-008157/D2019-11-00813, is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan Dura Vermeer Infra Milieu B.V. een watervergunning op grond van de Keur Delfland en de Waterwet verleend.

Het besluit heeft betrekking op:

 • het aanbrengen en hebben van een stalen damwand AZ18;

 • het afgraven van een grondlichaam;

 • het verbreden van een primaire boezemwatergang (Rodenrijsevaart);

 • het verwijderen, aanbrengen en hebben van een ophaalbrug.

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot enkele aanpassingen in het besluit. Het besluit is op 22 januari 2020 bekendgemaakt aan de aanvrager en aan degenen die zienswijzen hebben ingediend.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donder­dag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken. Op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur kunt u hiertoe contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken via telefoonnummer 015 – 260 81 08 of via e-mail: loket@hhdelfland.nl.

Het besluit is tevens beschikbaar via de website van het Hoogheem­raadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?

Van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn.

Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

 • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u inwinnen bij het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken via telefoonnummer 015 – 260 81 08 of via e-mail: loket@hhdelfland.nl.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, W. Warmerdam