Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32d, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 671a lid 1 en 669, leden 1, 3, onderdeel a, en 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de artikelen 4:4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak, bedoeld in artikel 7:671a van het Burgerlijk wetboek, de Uitvoeringsregels ontslagprocedure zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 juli 2020

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 worden verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door UWV beoordeeld op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure.

In 2015 heeft UWV de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gemaakt. Daarin geeft UWV een nadere toelichting hoe UWV de materiële normen uit het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling toepast. Ook geeft UWV duidelijkheid over de vraag welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van een ontslagaanvraag.

De ministeriële ‘Regeling UWV ontslagprocedure’ bevat procedurele regels over bijvoorbeeld termijnen voor hoor en wederhoor, het raadplegen van de ontslagadviescommissie en het verlenen van uitstel. UWV heeft interne werkinstructies gemaakt waarin de regels uit de Regeling UWV ontslagprocedure verder zijn uitgewerkt. UWV wil naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant zijn over hoe UWV de ministeriële procedurele regels in de praktijk toepast. Daarom zijn de Uitvoeringsregels ontslagprocedure gemaakt waarin de werkinstructies zijn verwerkt. Aan de ontslagpraktijk wordt hiermee meer duidelijkheid geboden over bijvoorbeeld de absolute en relatieve competentie, het verlenen van uitstel, het doen van een voorlopige aanvraag, de herhaalde aanvraag, de klachtregeling en reactietermijnen.

De bijlage met daarin de Uitvoeringsregels ontslagprocedure wordt na publicatie van het besluit in de Staatscourant op de website www.uwv.nl geplaatst en ter inzage gelegd bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf.

Amsterdam, 28 juli 2020

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven