Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 43406Vergunningen

Definitief instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Oldelamer. Van 18 augustus 2020 tot en met 29 september 2020 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Gaswinning uit de kleine velden

In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt, waarvan één nabij Oldelamer. Ongeveer de helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid gas dat wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput raken. En ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de komende decennia voor de leverings­zekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig.

Het gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het Groningenveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan ook toegestaan.

Wat staat er in het winningsplan Oldelamer?

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Oldelamer ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft het gasveld Oldelamer, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Gorredijk. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Friesland, in de gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

Op 14 juni 2004 is door de toenmalige Minister van Economische Zaken ingestemd met het eerste winningsplan Oldelamer dat voorzag in gaswinning uit het gasveld Oldelamer tot en met 31 december 2016. Sinds 2014 ligt de productie uit dit gasveld stil. Voor de hervatting van de gaswinning uit het gasveld Oldelamer heeft Vermilion een geactualiseerd winningsplan ingediend. Onderdeel van het plan is een aftakking te boren vanuit een van de twee bestaande putten (OLR-01 en OLR-02). Hiermee wordt beoogd om gas te produceren uit een deel van het gasveld dat tot nog toe slecht door deze putten is aangesproken. Vermilion verzoekt in te stemmen met een productie tot en met 31 december 2039. In totaal zal er uit het gasveld Oldelamer minder gas worden geproduceerd dan waarmee in 2004 was ingestemd.

Aanpassingen aan ontwerpinstemmingsbesluit

Het ontwerpinstemmingsbesluit met betrekking tot het winningsplan Oldelamer heeft reeds ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen en reacties op het ontwerpinstemmingsbesluit zijn behandeld in de Nota van Antwoord en betrokken bij het opstellen van het definitieve instemmingsbesluit. De zienswijzen en reacties hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerpinstemmingsbesluit. In de kern is de inhoud van het ontwerpinstemmingsbesluit evenwel niet gewijzigd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Oldelamer en de Nota van Antwoord van 18 augustus 2020 tot en met 29 september 2020 inzien op de websites: www.mijnbouwvergunningen.nl/oldelamer, www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Weststellingwerf, Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega.

  • Gemeentehuis De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA Joure.

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Wat zijn de vervolgstappen?

Als u tegen het ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, dan kunt u tot en met 29 september 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de dagtekening bevatten en de naam en het adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, en de gronden van het beroep.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen over dit besluit kunt u gedurende de periode van terinzagelegging telefonisch contact opnemen met de betrokken afdeling van het ministerie. Dit kan op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 06 50 19 26 50.