Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2020, 4333Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Akkerweg 17/17a” in Driebergen - Rijsenburg

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

Het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 5 maart 2020) het ontwerpbestemmingsplan “Akkerweg 17/17a” en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DBGakkerweg17en17a-ON01).

Wat houdt dit ontwerpbestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat de Bloemisterij-Tuincentrum Van Jaarsveld zijn bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd. Het plan is om de bedrijfsbebouwing (exclusief bedrijfswoning Akkerweg 17A) te verwijderen en een woning (Akkerweg 17) elders op het perceel te herbouwen en te vergroten. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld om voor het perceel in zijn geheel maximale kwaliteitswinst te behalen. Een dergelijke transformatie past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld omdat de kosten via een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer geregeld zijn.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de bibliotheek Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 164 Driebergen-Rijsenburg, tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage;

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;

  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 27 februari 2020 contact op te nemen met mevrouw G. Veenstra van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via 0343 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Ontwerp bestemmingsplan Akkerweg 17/17a”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug