Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2020, 43096VergunningenWabo en Waterwet, ontwerpbeschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd met Waterwet

Logo Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij ontwerpbeschikkingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) ter inzage heeft gelegd.

Argent Energy Netherlands B.V. heeft voor de inrichting gelegen aan Hornweg 61 te Amsterdam twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wabo betreft het voornemen tot het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (revisievergunning) (aspect milieu).

Daarnaast betreft de ontwerpbeschikking het voornemen tot het bouwen van een aantal bouwwerken (aspect bouw) en het vaststellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, met betrekking tot de onderwerpen lucht, afvalwaterstromen en bodem.

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wtw betreft het voornemen tot het verlenen van een nieuwe Watervergunning voor het lozen van afvalwater op rijkswater.

Het betreft een inrichting voor het produceren van biobrandstoffen uit plantaardige en dierlijke afvalstoffen.

Zaaknummer: 9091845

Inzage

De ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

- Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem (op afspraak, telefoon 0621167116);

- stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente, provincie of Rijkswaterstaat over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedures of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.