1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland

Logo Overijssel

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Raalte, Zwartewaterland, Zwolle en het college van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel;

 

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland van 3 oktober 2019;

 

Overwegende:

dat op 1 januari 2020 de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking treedt en als gevolg van die wet aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nodig is;

 

dat daarnaast andere aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling gewenst zijn;

 

Gelet op:

artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland;

 

de toestemming van de gemeenteraden van Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle en de toestemming van Provinciale Staten van Overijssel;

BESLUITEN:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland als volgt te wijzigen.

Artikel 1 Wijziging regeling

A.

In artikel 2 wordt “Wijhe (gemeente Olst-Wijhe)” vervangen door “Zwolle”.

 

B.

In artikel 9, lid 2 wordt na het woord “mandaat” de volgende tekst ingevoegd: “, machtiging en/of volmacht”.

 

C.

In artikel 11 komt de volgende tekst te vervallen: “, het bestuur van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg”. Daarnaast wordt het woord “aangesteld” vervangen door de volgende tekst: ”in dienst genomen”.

 

D.

Aan artikel 15, lid 1 wordt een sub h. toegevoegd waarvan de tekst luidt: “het oprichten van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.”

 

Aan artikel 15 wordt verder een lid 2 toegevoegd waarvan de tekst luidt: “Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.”

 

Tot slot wordt aan artikel 15 een lid 3 toegevoegd waarvan de tekst luidt: “Het besluit als bedoeld in het tweede lid wordt niet genomen dan nadat aan de gemeenteraden en provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en deze in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.”

 

E.

In artikel 19, lid 3 komt het woord “benoemingen,” te vervallen.

 

F.

In artikel 21, onder d komt de tekst: “te benoemen” te vervallen en wordt vervangen door de tekst: “in dienst te nemen”.

 

G.

In artikel 27, lid 1 komt de volgende tekst te vervallen: “het aanstellen als ambtenaar,”.

In artikel 27, lid 2 komt de volgende tekst te vervallen: “mandateren en”.

 

H.

Artikel 28, lid 2 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 2 waarvan de tekst luidt: “Het dagelijks bestuur bepaalt, na overeenstemming met het georganiseerd overleg en met inachtneming van de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden, onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten worden aangegaan en welke CAO op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst van toepassing is.”

 

I.

In artikel 39, lid 4 komt de volgende tekst te vervallen: “is aangesteld bij of”.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

A.

Dit besluit treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

B.

Indien bekendmaking door Gedeputeerde Staten plaatsvindt na 1 januari 2020, heeft dit besluit een terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland”.

 

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020

De voorzitter

B. Koelewijn

De secretaris

P.J. van Zanten

TOELICHTING

Aanleiding

De aanleiding voor deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de GR) is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: de Wnra) waardoor ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Deze wetswijziging maakt aanpassing van de GR noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van dit besluit is dat de wijziging van de GR het mogelijk moet maken om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de omgevingsdienst overeen te laten komen met de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe Cao Gemeenten. Na wijziging van de GR heeft de omgevingsdienst namelijk de mogelijkheid om lid te worden van de nieuwe VNG werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen. Deze werkgeversvereniging gaat een cao afsluiten die inhoudelijk identiek is aan de Cao Gemeenten. Door aan te sluiten bij genoemde werkgeversvereniging, kan de omgevingsdienst haar medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als in de Cao Gemeenten. Verder is de gelegenheid te baat genomen om enkele onvolkomenheden in de GR weg te nemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Wijziging regeling

 • A.

  (wijziging artikel 2)

  De omgevingsdienst is inmiddels gevestigd in Zwolle en daarom wordt de GR daarop aangepast.

   

 • B.

  (wijziging artikel 9, lid 2)

  Het besluit waar in dit artikellid naar wordt verwezen kan naast mandaat ook machtigingen en/of volmachten bevatten.

   

 • C.

  (wijziging artikel 11)

  De bestuursdienst Ommen-Hardenberg is opgehouden te bestaan. Het schrappen van het woord “aangesteld” vloeit voort uit de Wnra.

   

 • D.

  (wijziging artikel 15)

  Om de Cao niet-gemeenten te kunnen volgen, moet de omgevingsdienst aangesloten zijn bij een werkgeversvereniging. Het algemeen bestuur van de omgevingsdienst kan pas deelnemen aan een vereniging als dit expliciet in de GR geregeld is. Daarom is aan sub h. toegevoegd waarin deze bevoegdheid van het algemeen bestuur expliciet wordt benoemd. In het nieuwe lid 2 en het nieuwe lid 3 zijn de voorwaarden opgenomen waaronder het algemeen bestuur gebruik kan maken van deze bevoegdheid. Mandatering van deze bevoegdheid aan het dagelijks bestuur is op dit moment niet mogelijk.

   

 • E.

  (wijziging artikel 19, lid 3)

  De tekst van dit artikel is aangepast aan de Wnra.

   

 • F.

  (wijziging artikel 21, onder d)

  De tekst van dit artikel is aangepast aan de Wnra.

   

 • G.

  (wijziging artikel 27)

  Met de komst van de Wnra is geen sprake meer van het aanstellen van ambtenaren en daarmee komt ook mogelijkheid van het mandateren van het aanstellen als ambtenaar te vervallen.

   

 • H.

  (wijziging artikel 28)

  De tekst van dit artikel is aangepast aan de Wnra.

   

 • I.

  (wijziging artikel 39, lid 4)

  De tekst van dit artikel is aangepast aan de Wnra.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit artikel regelt wanneer het besluit in werking treedt en wanneer sprake is van terugwerkende kracht van dit besluit.

Artikel 3. Citeertitel

Dit artikel geeft weer hoe het besluit kan worden aangehaald.

Naar boven