Provincie Zeeland - Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Rosier Nederland B.V., Westkade 38a te Sas van Gent

Logo Zeeland

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 10 september 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Rosier Nederland B.V. voor de inrichting aan de Westkade 38a, 4551 BV Sas van Gent.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van stikstof-, fosfaat- en kaliumhoudende (meng)meststoffen.

 

De aanvraag betreft een revisievergunning voor de gehele inrichting.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het hoofd vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zee en Delta) heeft op 17 september 2019 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Rosier Nederland B.V. en Feralco Nederland B.V. ontvangen voor het lozen van afvalstoffen in en het onttrekken van water aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen afkomstig en ten behoeve van de inrichting aan de Westkade 38a te Sas van Gent.

 

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 augustus 2020 tot en met 23 september 2020 op de volgende plaatsen inzien:

  • -

    de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;

  • -

    Rijkswaterstaat Zee en Delta, Afdeling Vergunningverlening, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg;

  • -

    de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00. Vermeldt altijd het desbetreffende zaaknummer.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking kenbaar maken. Uw zienswijze moet worden gericht aan het desbetreffende bevoegde gezag maar moet worden gezonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of schriftelijk via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na het maken van een afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking(en) kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen kunt u zich wenden tot de DCMR (Wabo), telefoonnummer: 010 – 246 80 00 en tot Rijkswaterstaat Zee en Delta (Wtw), telefoonnummer: 088 - 797 46 00.

Zaaknummer: 9999142574 (DCMR) en RWSZ2019-00014066 (RWS).

 

Naar boven