Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2020, 42746Ruimtelijke plannenBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluiten voor een projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, locatie Coltbaan 21 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Ter inzage termijn: van 11 augustus t/m 21 september 2020

Omschrijving: het oprichten van een woongebouw

Kenmerk: 820153

 

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een woongebouw met 58 koopappartementen op het perceel aan de Coltbaan 21 te Nieuwegein. Tevens ligt het ontwerpbesluit voor hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit besluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVRH2020002-ON01.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Michiel Stam, tel.nr. (030) 7526396 of een e-mail sturen naar m.stam@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in het Gemeenteblad of Staatscourant lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

Crisis- en herstelwet van toepassing op de omgevingsvergunning

Omdat dit project valt onder afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (er worden meer dan 11 woningen gebouwd), is deze wet op dit besluit van toepassing. De Crisis- en herstelwet bepaalt dat de belanghebbende die (te zijner tijd) een beroepschrift wil indienen, daarin moet aangeven welke beroepsgronden hij of zij aanvoert tegen het besluit. Ook betekent het dat na afloop van de zes weken beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Ten slotte moet (te zijner tijd) in dat beroepschrift worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.