Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2020, 42703VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT parkeerverbod Breeuwhamer De Goorn

Logo Koggenland

NUMMER 337

ZAAKNUMMER ZK20000509

 

 

D20.003733

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Tijdens de uren dat het druk is in de sportschool is er onvoldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Hierdoor gaan bezoekers een plek zoeken buiten het hek van de sportschool. Zij gaan parkeren nabij de uitrit van Breeuwhamer 23 in De Goorn. Doordat dit een bedrijf is met grote voertuigen kunnen zij lastig of niet hun perceel bereiken. Het is daarom wenselijk om een parkeerverbod in te stellen.

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van Breeuwhamer 23. Dit parkeerverbod zal worden aangegeven door het aanbrengen van een gele onderbroken streep zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, sub g van het regelement verkeersregels en verkeertekens 1990. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-337).

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 4 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.