Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2020, 42597Overig

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Den Haag

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Den Haag vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaats van het hof in het ressort terecht kan. Waar in dit reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

Deze aangepaste versie van het reglement maakt het mogelijk om zaken te behandelen op andere zittingslocaties dan in het Paleis van Justitie in Den Haag.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de hoofdadvocaatgeneraal van het ressort geconsulteerd.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het indienen of deponeren van stukken dient te geschieden bij de locatie in Den Haag. Hetzelfde geldt indien informatie wordt gevraagd over zaken.

gerechtshof Den Haag

Postadres: Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van personen of andere zwaarwegende omstandigheden, kan het gerechtshof, met inachtneming van de toepasselijke regelingen, bepalen dat in een zaak de terechtzitting zal worden gehouden, of voortgezet, in een extra beveiligde locatie van een rechtbank.

2. Zaaksverdeling

Alle categorieën zaken van het gerechtshof Den Haag worden in beginsel behandeld in het Paleis van Justitie te Den Haag. In een individuele zaak kan het bestuur een van de andere wettelijke zittingsplaatsen (Rotterdam, Dordrecht) aanwijzen. Binnen deze zittingsplaatsen (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht) kan een andere zittingslocatie dan het gerechtsgebouw in deze plaats worden aangewezen.

3. Zaken van eigen medewerkers en van het hof

Zaken waarbij eigen medewerkers en/of de hoforganisatie direct zijn betrokken, zoals bedoeld in art. 62b van de wet op de rechterlijke organisatie, worden in beginsel verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

4. Slotbepalingen

Dit reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het gerechtsbestuur op 26 juni 2020.

Met de inwerkingtreding van dit Zaaksverdelingsreglement wordt tegelijkertijd het Zaaksverdelingsreglement dat is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 4 mei 2016 ingetrokken.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Den Haag.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.