Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2020, 41793Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘‘Buitengebied 2010, Klaasstokseweg 11 Haps’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Klaasstokseweg 11 Haps’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan is ongewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Klaasstokseweg 11 Haps’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Het plangebied ligt ter plaatse van Klaasstokseweg 11 (5443 NS) te Haps. Het plan beoogt de aanpassing van de vorm van de woonbestemming voor het oprichten van een nieuwe schuur en de legalisering van een tuinhuis.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 5 augustus 2020 tot en met dinsdag 15 september 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO. 1684-BPKlaasstokseweg11-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Cuijk, per postadres: postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer N.C. van der Laan, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 4 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk