Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 41778Ruimtelijke plannenVOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK OOSTERVELD 1B HOOGEVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide procedure).

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunningen te verlenen voor het onderstaande zonnepark:

  • 1.

    Het Oosterveld 1 b (voorlopig adres) te Hoogeveen gelegen ten zuidoosten klaverblad Hoogeveen A37/N48 (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).

 

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen.