Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2020, 41665VergunningenBredeweg 237 - Verleende Omgevingsvergunning

Logo Roermond

Omschrijving (incl. locatie):

Bredeweg 237, 6042 GE Roermond: bouwen 59 appartementen

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

aanleg (verordening)

 

Registratienummer:

41220-2019

 

Datum bekendmaking besluit:

5 augustus 2020

 

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie van het besluit een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tot 17 september 2020 is het mogelijk beroep aan te tekenen.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en eventueel de datum en het nummer van het besluit;

 • d.

  de gronden van het beroep.

Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het is gericht overgelegd.

 

Voorlopige voorziening

Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening van het beroep;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit;

 • -

  de gronden van het beroep.

Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

Zowel voor het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

Burgers kunnen ook digitaal het beroep- en/ of verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer (0475) 35 92 57. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.