Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 41481Besluiten van algemene strekking

Besluit van de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom van 27 juli 2020, betreffende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging binnen het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

De directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom,

Gelet op artikel 19 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019;

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de hoofden van een hoofd- of stafafdeling:
 • 1°. het hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement van het Agentschap Telecom;

 • 2°. het hoofd van de hoofdafdeling Toezicht van het Agentschap Telecom;

 • 3°. het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken van het Agentschap Telecom;

 • 4°. het hoofd van de stafafdeling Strategie en Communicatie van het Agentschap Telecom;

 • 5°. het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering van het Agentschap Telecom;

b. de hoofden:

de hoofden van de afdelingen die behoren tot een hoofd- of stafafdeling;

c. de coördinator Caribisch Nederland:

de coördinator Caribisch Nederland van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

d. de coördinerend jurist:

de coördinerend jurist van de hoofdafdeling Juridische Zaken;

e. de Bijlage van het EZK-mandaatbesluit:

de Bijlage Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019;

f. de P&O-aangelegenheden:

de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

g. het bedrag:

het bedrag exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW);

h. de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen:

de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

Aan de directeur-hoofdinspecteur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

 • b. die door een hoofd aan de directeur-hoofdinspecteur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-hoofdinspecteur door een ander hoofd moeten worden behandeld.

Artikel 3

 • 1. Aan de hoofden van hoofd- of stafafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Onder het werkterrein van de hoofden van een hoofd- of stafafdeling of de hoofden zijn tevens begrepen de P&O-aangelegenheden, met dien verstande dat geen ondermandaat, volmacht en machtiging wordt verleend voor de volgende – in artikel 19, tweede lid, van het Besluit mandaat volmacht en machtiging EZK 2019 vermelde – aangelegenheden:

  • a. het aanbieden en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd;

  • b. het verlenen van langdurend verlof, bedoeld in hoofdstuk 4 van de CAO Rijk;

  • c. het opdragen van een andere functie;

  • d. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden;

  • e. het toekennen van een hogere salarisschaal;

  • f. het toekennen van beloningen;

  • g. het toekennen van verplichte en onverplichte schadeloosstellingen, vergoedingen en overige geldelijke tegemoetkomingen;

  • h. het treffen van ordemaatregelen, bedoeld in hoofdstuk 15 van de CAO Rijk;

  • i. het toekennen van een terugkeergarantie;

  • j. het afnemen van de eed en belofte.

Artikel 4

 • 1. Aan het hoofd van de afdeling Innovatie van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Media van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Netwerken van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Spectrummanagement en het hoofd van de afdeling Markttoegang van de hoofdafdeling Spectrummanagement, wordt, ieder voor zich, mandaat volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 10.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de Medewerkers Verwerken en Behandelen en Medewerkers Behandelen en Ontwikkelen van de hoofdafdeling Spectrummanagement, wordt, ieder voor zich, mandaat verleend voor het ondertekenen van beschikkingen voor zover dat op hun werkterrein ligt. Onder het werkterrein valt niet het verlenen, wijzigen of verlengen van vergunningen die zijn verleend na een procedure bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b tot en met f, van de Telecommunicatiewet.

Artikel 5

Aan het hoofd van de afdeling Toezichtsbeleid en Sancties van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Markttoezicht van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Digitale Weerbaarheid van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Media en Netwerken van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Monitoring en Analyse centrum van de hoofdafdeling Toezicht en het hoofd van de afdeling Metrologie en Waarborg van de hoofdafdeling Toezicht wordt, ieder voor zich, mandaat volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 10.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 6

Aan het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, het instellen van en het voeren van beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningen procedures, en de Wet openbaarheid van bestuur;

 • b. het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners;

 • c. het – in de hoedanigheid van bevoegd persoon – doen van bekendmakingen via het Digitaal Loket voor Officiële Elektronische Publicaties en het daartoe aanwijzen en registreren van één of meer contactpersonen waardoor uitsluitend deze contactpersonen toegang hebben tot dat Digitaal Loket.

Artikel 7

 • 1. Aan het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering en het hoofd CFO wordt voor de medewerkers van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door het hoofd van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplan;

  • b. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;

  • c. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel binnen het door het hoofd van dienst daartoe vastgesteld jaarbudget;

  • d. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel;

  met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan het hoofd van de afdeling CIO van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 8

Aan de coördinator Caribisch Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, zoals genoemd in paragraaf XVII, tweede lid, onderdeel a sub 2°, van de Bijlage van het EZK-mandaatbesluit voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES, en onderdelen c en f van dat tweede lid.

Artikel 9

Aan de senior inspecteur van het kantoor van Agentschap Telecom te Bonaire wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden die verband houden met het aanschaffen van kantoorbenodigdheden voor de vestiging van Agentschap Telecom te Bonaire, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 10

Aan de coördinerend jurist is voorbehouden: het behandelen van en het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 11

 • 1. Aan de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden die verband houden met het aanschaffen, uitgeven en beheren van eHerkenningsmiddelen en het daarmee autoriseren van medewerkers tot het afnemen van digitale overheidsdiensten, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. De machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen nemen voor de in het eerste lid genoemde aangelegenheden, de door de secretaris-generaal gestelde regels over de uitgifte en beheer van eHerkenningsmiddelen in acht.

§ 2. Vervanging

Artikel 12

 • 1. De uit dit besluit voor de hoofden van een hoofd- of stafafdeling of de hoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van hun afwezigheid over op hun plaatsvervangers, met uitzondering van de bevoegdheden van het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

 • 2. De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de coördinator Caribisch Nederland gaan in geval van zijn afwezigheid over op hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken.

 • 3. De uit dit besluit voor de coördinerend jurist voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op de senior jurist van de hoofdafdeling Juridische Zaken belast met taken inzake de Wet openbaarheid van bestuur.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1. Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Minister/Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

 • 2. Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van automatisch gegenereerde stukken geschiedt als volgt:

  De Minister/Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

  namens deze:

  (naam functionaris)

  (functie)

  Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.

 • 3. In uitzondering op het tweede lid kan een automatisch gegenereerd stuk ook met een handtekening worden ondertekend. De ondertekening geschiedt dan zoals genoemd in het eerste lid.

Artikel 14

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Groningen, 27 juli 2020

A.T.A.J.B. van Dijk directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom