Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 41366Onteigeningen

9 juli 2020, nr. 2020001362 – Besluit van tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Amsterdam en Waterland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van het zuidelijke en noordelijke deel van de Provincialeweg N247 vanaf de aansluiting met de Rijksweg A10, tot en met Het Schouw (deel 1), vanaf Monnickendam tot de aansluiting met de N244 (deel 2 en 3), waaronder de aanleg van een ontsluitingsweg, drie onderdoorgangen, een P&R-voorziening, een ov-overstappunt, een deel van een hoogwaardige fietsverbinding en de verplaatsing van een brandstofverkooppunt met bijkomende werken).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge artikel 72a, eerste lid, van de onteigeningswet kan onteigening van onroerende zaken plaatsvinden onder meer voor de aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken en kanalen, alsmede daarop rustende zakelijke rechten. Daaronder wordt op grond van artikel 72a, tweede lid sub c, mede begrepen onteigening voor de aanleg en verbetering van de in het eerste lid bedoelde werken en rechtstreeks daaruit voortvloeiende bijkomende voorzieningen ter uitvoering van een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: verzoeker) hebben Ons bij brief van 12 december 2019, kenmerk 1217144/1318295, verzocht, om ten name van Provincie Noord-Holland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van de onroerende zaken in de gemeenten Amsterdam en Waterland. De onteigening wordt verzocht om de reconstructie mogelijk te maken van het zuidelijke en noordelijke deel van de Provincialeweg N247 vanaf de aansluiting met de Rijksweg A10, km. 29.200 tot en met Het Schouw, km. 31.600 (deel 1), vanaf Monnickendam, km. 37.020 tot de aansluiting met de N244, km. 43.350 (deel 2 en 3) en de aanleg van een ontsluitingsweg, drie onderdoorgangen, een P&R-voorziening, een ov-overstappunt, een deel van een hoogwaardige fietsverbinding en de verplaatsing van een brandstofverkooppunt met bijkomende werken, in de gemeenten Amsterdam en Waterland.

Planologische grondslag

De onroerende zaken waarop het verzoek betrekking heeft, liggen in de gemeenten Amsterdam en Waterland. De grondslag voor de planologische uitvoerbaarheid van het werk waarin de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn gelegen, wordt gevormd door het provinciaal inpassingsplan N247 van de provincie Noord-Holland. Tegen dit inpassingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierop is nog geen uitspraak gedaan, zodat het plan nog niet onherroepelijk is.

Het volledige werk valt niet binnen de begrenzingen van het inpassingsplan. De grondslag voor de planologische uitvoerbaarheid van deze delen van het werk, wordt gevormd door het onherroepelijke bestemmingsplan Ringweg A10 en omgeving van de gemeente Amsterdam, het gedeeltelijk onherroepelijke bestemmingsplan Landelijk Noord van de gemeente Amsterdam en het onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 van de gemeente Waterland.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 63 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 in de gemeenten Amsterdam en Waterland en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Onze Minister) van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Purmerend op Zondag van 9 februari 2020, het Noord-Amsterdams Nieuwsblad van 11 februari 2020, en in de Staatscourant van 11 februari 2020, nr. 7854.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De Provincialeweg N247 is een gebiedsontsluitingsweg tussen Amsterdam en Hoorn en wordt veel gebruikt door forensenverkeer en het openbaar vervoer. In de regio Waterland staan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor openbaar vervoer en autoverkeer steeds meer onder druk. De reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers is onbetrouwbaar met variaties van 15 minuten tot meer dan een uur. De onbetrouwbare reistijd wordt vooral veroorzaakt door de verkeersafwikkeling op kruispunten waar het openbaar vervoer invoegt of het autoverkeer kruist. Door wachtende auto's wordt de toegang tot busvoorzieningen versperd en op drukke kruispunten vormen zich wachtrijen met bussen voor de verkeerslichten. Bovendien zorgt de huidige indeling van de weg ervoor dat bijna geen groei van het aantal bussen mogelijk is, zonder dat het overige gemotoriseerde verkeer nog meer vertraging oploopt. Hierdoor ontstaan nog meer capaciteitsproblemen in het openbaar vervoer. Tussen Amsterdam en Edam-Volendam ontbreekt momenteel een comfortabele hoogwaardige fietsverbinding, die als concurrerend alternatief kan functioneren voor woon-werkverkeer en waarbij scholieren uit de diverse kernen, zonder gelijkvloers de drukke N247 over te moeten steken, naar school kunnen gaan. Daarnaast zijn er regelmatig ongevallen op de N247, onder andere door files, te hoge snelheden en gevaarlijke manoeuvres buiten de spits.

Om bovengenoemde redenen zijn de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam vanaf eind 2009 de Verkenningenstudie Bereikbaarheid Waterland gestart. Verschillende studies en onderzoeken samen hebben geleid tot een aantal maatregelpakketten ter verbetering van de knelpunten in de regio, waaronder een maatregelenpakket voor de N247.

Door het uitvoeren van deze maatregelen wordt de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op de N247 verbeterd voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

Om de werken en werkzaamheden tijdig te kunnen realiseren wenst de Provincie Noord-Holland de eigendom te verkrijgen, vrij van lasten en rechten, van de onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de provincie Noord-Holland een verzoek ingediend tot aanwijzing ter onteigening van deze onroerende zaken, om de tijdige verwezenlijking van het plan van het werk zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de aanbesteding van de werkzaamheden medio 2020 zal zijn afgerond. Eind 2020, begin 2021 zullen de werkzaamheden van start gaan. Eind 2023 zullen de werkzaamheden zijn afgerond. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het overgelegde plan van het werk niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer noodzakelijk worden geacht dat Provincie Noord-Holland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van Provincie Noord-Holland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 72a van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 2020, nr. RWS-2020/23372, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het verzoek van gedeputeerde staten van Noord-Holland bij brief van 12 december 2019, kenmerk 1217144/1318295;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 27 mei 2020, no.W17.20.0108/IV;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 9 juni 2020, nr. RWS-2020/32446, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de reconstructie van het zuidelijke en noordelijke deel van de Provincialeweg N247 vanaf de aansluiting met de Rijksweg A10, km. 29.200 tot en met Het Schouw, km. 31.600 (deel 1), vanaf Monnickendam, km. 37.020 tot de aansluiting met de N244, km. 43.350 (deel 2 en 3) en de aanleg van een ontsluitingsweg, drie onderdoorgangen, een P&R-voorziening, een ov-overstappunt, een deel van een hoogwaardige fietsverbinding en de verplaatsing van een brandstofverkooppunt met bijkomende werken in de gemeenten Amsterdam en Waterland, ten name van Provincie Noord-Holland ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken in de gemeenten Amsterdam en Waterland aangeduid op de grondtekeningen die ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet in de gemeenten Amsterdam en Waterland en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage hebben gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 9 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: Reconstructie N247

VERZOEKENDE INSTANTIE: Provincie Noord-Holland

 

Kadastraal bekend als gemeente Nieuwendam

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

7.1

7.2

7.3

676

15

52

272.910

E 246

Ronald Adrianus Roeleveld, Amsterdam

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: gemeente Amsterdam, Amsterdam

 

Kadastraal bekend als gemeente Broek in waterland

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

12

329

127.340

F 495

Harm Jan Bos, Monnickendam

         

14

147

440

F 508

Harm Jan Bos, Monnickendam

 

Kadastraal bekend als gemeente Monnickendam

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

20

5.277

60.135

F 303

Gijsbertus IJsbrand Johannes van Schaik, Monnickendam;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Provinciale, Regionale En Gemeentelijke Nutsbedrijven;

Gemeente Waterland, Monnickendam;

KPN B.V., Rotterdam, zetel: ’s Gravenhage.

         

22

1.628

27.920

F 429

½ eigendom: Harm Jan Bos, Monnickendam, gehuwd met Miranda Beukers;

½ eigendom: Miranda Beukers, Monnickendam, gehuwd met Harm Jan Bos;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Provinciale, Regionale En Gemeentelijke Nutsbedrijven;

Gemeente Waterland, Monnickendam;

KPN B.V., Rotterdam, zetel: ’s Gravenhage.

         

23

1.357

16.840

F 428

½ eigendom: Christina Johanna Maria van Schaik, Purmer;

½ eigendom: Maria Hendrika Johanna van Schaik, Monnickendam;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Provinciale, Regionale En Gemeentelijke Nutsbedrijven;

Gemeente Waterland, Monnickendam;

KPN B.V., Rotterdam, zetel: ’s Gravenhage.

 

Kadastraal bekend als gemeente Katwoude

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

41

278

3.595

C 1097

Maarten Jacob Leek, Kwadijk;

         

44.1

44.2 wt

3.112

341

14.850

C 511

Eigendom belast met recht van opstal: Maarten Jacob Leek, Kwadijk;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Liander Infra N.V., Arnhem

         

45.1

45.2 wt

2.699

242

13.150

C 510

Eigendom belast met recht van opstal: Maarten Jacob Leek, Kwadijk;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Liander Infra N.V., Arnhem

         

46.1

46.2 wt

4.548

407

19.530

C 843

Eigendom belast met recht van opstal: Maarten Jacob Leek, Kwadijk;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Liander Infra N.V., Arnhem

         

49.1

49.2 wt

4.967

337

15.070

C 841

Eigendom belast met recht van opstal: ½ Gerrit Simon Pauw, Katwoude, gehuwd met Claudia Prins;

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Claudia Prins, Katwoude, gehuwd met Gerrit Simon Pauw;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Liander Infra N.V., Arnhem;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

         

51.1

51.2 wt

4.326

359

10.080

C 459

½ eigendom Gerrit Simon Pauw, Katwoude, gehuwd met Claudia Prins;

½ eigendom Claudia Prins, Katwoude, gehuwd met Gerrit Simon Pauw;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Liander Infra N.V., Arnhem;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

         

52.1

52.2 wt

3.375

208

5.080

C 1228

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Gerrit Simon Pauw, Katwoude, gehuwd met Claudia Prins;

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Claudia Prins, Katwoude, gehuwd met Gerrit Simon Pauw;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Liander Infra N.V., Arnhem;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

         

60

1.415

6.080

C 769

½ eigendom Gerrit Simon Pauw, Katwoude, gehuwd met Claudia Prins;

½ eigendom Claudia Prins, Katwoude, gehuwd met Gerrit Simon Pauw

         

61

2.230

11.490

C 770

Nelletje Klomp, Katwoude

         

63

2.156

5.070

C 869

Eigendom belast met recht van opstal: Maarten Jacob Leek, Kwadijk;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Liander Infra N.V., Arnhem

         

64.1

64.2 wt

4.046

419

17.685

C 1223

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Johanna Liesbeth Stam, Katwoude, gehuwd met Sijbrand Fortuin;

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Sijbrand Fortuin, Katwoude, gehuwd met Johanna Liesbeth Stam;

Recht van gebruik en bewoning: Pieter Meijer, Katwoude, gehuwd met Emmetje Buys, (BETREFT GEBRUIK VAN GARAGE);

Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Liander Infra N.V., Arnhem

         

67

2.216

26.960

C 320

Nelletje Klomp, Katwoude

         

68

241

22.250

C 1065

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Gerrit Simon Pauw, Katwoude, gehuwd met Claudia Prins;

Eigendom belast met recht van opstal: ½ eigendom Claudia Prins, Katwoude, gehuwd met Gerrit Simon Pauw;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Liander Infra N.V., Arnhem;

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard