Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 januari 2020, nr. IENW/BSK-2019/259569, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en enkele andere regelingen in verband met indexering voor het jaar 2020 en enkele andere aanpassingen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 42, negende lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 12 van het Besluit lokaal spoor, artikel 91 van de Spoorwegwet, artikel 32 van de Wet explosieven voor civiel gebruik, artikel 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties, artikel 2.4:12, aanhef en onder d, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, artikel 9 Wet personenvervoer 2000 en de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29 tweede lid en 83, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000, de artikelen. 4, eerste lid, en 5 van de Kaderwet subsidies IenM en artikel. 4, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies IenM en artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid van artikel 2* wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 6.104’ vervangen door ‘€ 6.279’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 2.714’ vervangen door ‘€ 2.792’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

D

In artikel 5 wordt ‘€ 6.104’ vervangen door ‘€ 6.279’.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 5.979’ vervangen door ‘€ 6.150’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5.979’ vervangen door ‘€ 6.150’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 4.165’ vervangen door ‘€ 4.284’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 484’ vervangen door ‘€ 498’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 2.298’ vervangen door ‘€ 2.364’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 3.017’ vervangen door ‘€ 3.103’.

F

In artikel 7 wordt ‘€ 5.979’ vervangen door ‘€ 6.150’.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 3.017’ vervangen door ‘€ 3.103’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.165’ vervangen door ‘€ 4.284’.

H

In artikel 9 wordt ‘€ 4.165’ vervangen door ‘€ 4.284’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 968’ vervangen door ‘€ 996’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 484’ vervangen door ‘€ 498’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 4.490’ vervangen door ‘€ 4.618’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 968’ vervangen door ‘€ 996’.

J

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 69’ vervangen door ‘€ 71’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 27’ vervangen door ‘€ 28’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 27’ vervangen door ‘€ 28’.

K

In artikel 11a wordt ‘€ 2.298’ vervangen door ‘€ 2.364’.

L

Artikel 11b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.430’ vervangen door ‘€ 1.471’ en wordt ‘€ 4.663’ vervangen door ‘€ 4.796’.

M

Artikel 11c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 22.904’ wordt vervangen door ‘€ 23.559’.

b. ‘€ 48.675’ wordt vervangen door ‘€ 50.067’.

c. ‘€ 5.246’ wordt vervangen door ‘€ 5.396’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 17.664’ wordt vervangen door ‘€ 18.149’.

b. ‘€ 22.869’ wordt vervangen door ‘€ 23.523’.

c. ‘€ 5.246’ wordt vervangen door ‘€ 5.396’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 11.435’ wordt vervangen door ‘€ 11.762’.

b. ‘€ 17.180’ wordt vervangen door ‘€ 17.671’.

c. ‘€ 1.749’ wordt vervangen door ‘€ 1.799’.

N

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 13.741’ vervangen door ‘€ 14.134’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.758’ vervangen door ‘€ 4.894’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 4.758’ vervangen door ‘€ 4.894’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 5.949’ vervangen door ‘€ 6.119’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.305’.

O

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 7.732’ vervangen door ‘€ 7.953’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.305’.

P

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2.003’ vervangen door ‘€ 2.060’ en wordt ‘€ 1.245’ vervangen door ‘€ 1.281’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.245’ telkens vervangen door ‘€ 1.281’.

Q

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 114’ vervangen door ‘€ 117’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 56’ vervangen door ‘€ 58’.

R

In artikel 17 wordt ‘€ 5.069’ vervangen door ‘€ 5.214’.

S

In artikel 17a wordt ‘€ 2.298’ vervangen door ‘€ 2.364’.

T

In artikel 19 wordt ‘€ 4.481’ vervangen door ‘€ 4.609’.

U

In artikel 19a wordt ‘€ 8.300’ vervangen door ‘€ 8.537’.

V

In artikel 19b wordt ‘€ 4.611’ vervangen door ‘€ 4.743’.

W

Artikel 19d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.222’ vervangen door ‘€ 1.257’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

X

In artikel 20 wordt ‘€ 1.089’ vervangen door ‘€ 1.120’.

Y

In artikel 21 wordt ‘€ 154’ vervangen door ‘€ 158’.

Z

In artikel 22 wordt ‘€ 248’ vervangen door ‘€ 255’.

AA

In artikel 23a wordt ‘€ 121’ vervangen door ‘€ 124’.

ARTIKEL II

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in artikel 1 wordt vervangen door:

Vergunning

Communautaire vergunning

€ 1.280,–

Taxivervoer

€ 1.167,–

B

De tabel in artikel 2 wordt vervangen door:

Wijzigen Vergunning

Communautaire vergunning

€ 423,–

Taxivervoer

€ 743,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 108,–

C

De tabel in artikel 3 wordt vervangen door:

Document

Erkenning van EU-beroepskwalificaties taxivervoer

€ 344,–

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

€ 344,–

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

€ 354,–

D

De tabel in artikel 4 wordt vervangen door:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 1.280,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.697,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 848,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad, van 21 oktober 2009 of van de gegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 226,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 64,–

Vergunning pendelvervoer

€ 848,–

Reisbladen

€ 60,–

Transitovergunning

€ 1.059,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 108,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 119,–

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

€ 0,–

E

De tabel in artikel 5 wordt vervangen door:

Vergunningbewijs

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Taxivervoer

€ 48,–

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 112’ vervangen door ‘€ 115’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 164’ vervangen door ‘€ 168’.

ARTIKEL III

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk wordt ‘€ 282’ vervangen door ‘€ 290’.

ARTIKEL IV

Artikel 4 van de Regeling tachograafkaarten wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te vervallen.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt ‘€ 100’ vervangen door ‘€ 101’.

ARTIKEL V

De Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘€ 381’vervangen door ‘€ 392’.

B

In artikel 2a wordt ‘€ 8.151’ vervangen door ‘€ 8.384’.

ARTIKEL VI

In artikel 1 van de Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties wordt ‘€ 120’ vervangen door ‘€ 124’.

ARTIKEL VII

De Regeling tarieven Wet lokaal spoor wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 120’ vervangen door ‘€ 124’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 13.380’ vervangen door ‘€ 13.763’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd

1. In het eerste lid wordt ‘€ 20.906’ vervangen door ‘€ 21.503’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 229’ vervangen door ‘€ 236’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 120’ vervangen door ‘€ 124’.

ARTIKEL VIII

Artikel 4 van de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 122’ vervangen door ‘€ 125’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 116’ vervangen door ‘€ 119’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 116’ vervangen door ‘€ 119’ en wordt ‘€ 57’ vervangen door ‘€ 59’.

ARTIKEL IX

In artikel 6, tweede lid, van de Subsidieregeling SWOV, Team Alert en Veilig Verkeer Nederland 2019 wordt ‘het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘zoals overeengekomen in de laatste afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

ARTIKEL X

In artikel 1, tweede lid, onderdeel m, van de Regeling optische geluidsignalen 2009 wordt ‘Militaire ambtenarenwet 1931’ vervangen door ‘Wet ambtenaren defensie’.

ARTIKEL XI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt tarieven in diverse regelingen op beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Met onderhavige wijzigingsregeling zal aan voornoemd uitgangspunt nog niet worden voldaan. De tarieven zullen per 1 januari 2020 slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2019) zullen de tarieven per 1 januari 2020 stijgen met 2,86%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. (hierna: Kiwa). De overeenkomst met Kiwa voorziet in een jaarlijkse stijging van de door Kiwa gehanteerde tarieven met een inflatiecorrectie en vanaf 1 januari 2014 tevens in een daling van de tarieven met een efficiencyfactor. Deze factorbedraagt per 1 januari 2019 voor de vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 in totaal -2,0%. Per saldo leidt dit bij een inflatiecorrectie over 2019 van 2,6% tot een tariefmutatie van 0,6%. Deze efficiencyfactor is toegepast op de kostendekkende tarieven. Dit is gebeurd met het oog op het rijksbeleid om zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Een verlaging van een tarief als gevolg van de toepassing van de efficiencyfactor van een niet kostendekkend tarief zou haaks staan op het rijksbeleid. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in verband met het vervallen van het Besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 als gevolg van de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Aanpassingswet Wnra twee regelingen aan te passen. Deze aanpassingen zijn van technische aard.

Allereerst wordt in artikel 6, tweede lid, van de Subsidieregeling SWOV, Team Alert en Veilig Verkeer Nederland 2019 de verwijzing naar het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 vervangen. Deze verwijzing zorgde ervoor dat werd aangesloten bij de bepalingen die voor rijksambtenaren golden. De arbeidsvoorwaarden van de sector Rijk worden voortaan privaatrechtelijk geregeld. De verwijzing naar deze arbeidsvoorwaarden vergt daarom aanpassing. Daarom wordt verwezen naar de voor die ambtenaren laatste gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het woord ‘laatste’ maakt duidelijk dat met de rechtspositionele bepaling aangesloten wordt bij de meest recente cao. Daardoor werken nieuwe wijzigingen in de cao door in de betreffende bepaling. Daarnaast blijft de materiële werking van de bepaling in stand in het geval er op enig moment sprake zou zijn van een caoloze periode.

In de tweede plaats is in de Aanpassingswet Wnra de Militaire ambtenarenwet 1931 gewijzigd en heeft deze wet een nieuwe citeertitel gekregen, namelijk Wet ambtenaren defensie. In artikel 1, tweede lid, onderdeel m, van de Regeling optische geluidsignalen 2009 werd naar de Militaire ambtenarenwet 1931 verwezen en die verwijzing wordt nu aangepast.

Deze regeling leidt niet tot extra administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) deelt deze analyse. Om die reden heeft het ATR geen formeel advies uitgebracht.

Internetconsultatie

Het ontwerp van deze regeling is aangeboden voor internetconsultatie. Naar aanleiding van deze consultatie zijn geen reacties ontvangen over onderdelen van deze regeling.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is gelegen op het eerstvolgende vaste verandermoment (1 januari 2020). Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding. In deze wijzigingsregeling wordt afgeweken van deze termijn van 2 maanden. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding van 1 januari naar het eerstvolgende vaste verandermoment (1 april 2020) zou leiden tot grote nadelige (financiële) gevolgen voor de ILT en Kiwa.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven