Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 41049Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18-06-2020, nr. HO&S/24672125, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2020

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5.2a van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

De bijlage behorende bij artikel 6a.1 van de Regeling studiefinanciering 2000 komt te luiden:

Bijlage behorende bij artikel 6a.1

hbo-bachelor

Isatcode

wo-bachelor

Isatcode

Bevoegdheid (leraar vo 2e graads)

Isatcode

Bedrijfseconomie

34401

Bedrijfseconomie

50750

Leraar bedrijfseconomie1

Leraar economie2

Leraar algemene economie3

35203

35207

35202

Accountancy

34406

Algemene economie

50644

Fiscale economie

34409

Economie

56401

Fiscaal Recht en Economie

34140

Bedrijfskunde

50645

Commercieel management4

34126

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Management, economie, recht

34435

   

Bedrijfskunde MER

34139

   
   

Nederlandse taal en cultuur

56804/

06804

Leraar Nederlands

35198

   

Engelse taal en cultuur

56806/

06806

Leraar Engels

35195

   

Duitse taal en cultuur

56805/

06805

Leraar Duits

35193

   

Franse taal en cultuur

56808/

06808

Leraar Frans

35196

   

Afstudeerrichting Frans vd opl.

Romaanse talen en culturen

56074

   

Spaanse taal en cultuur

56810/

06810

Leraar Spaans

35255

   

Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans)

56052

   

Afstudeerrichting Spaans vd opl. Romaanse talen en culturen

56074

   

Arabische taal en cultuur

56040

Leraar Arabisch

35185

   

Afstudeerrichting Arabisch vd opl. Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen

56016

   

Afstudeerrichting Turks vd opl.

Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen

56016

Leraar Turks

35186

   

Friese taal en cultuur

56012

Leraar Fries

35144

   

Sociale geografie en planologie

56838

Leraar aardrijkskunde

35201

   

Aardwetenschappen

56986

   

Aarde en economie

50668

   

Geschiedenis

56034

Leraar geschiedenis

35197

Bedrijfswiskunde

35168

Wiskunde

56980

Leraar wiskunde

35221

Technische natuurkunde

34268

Natuurkunde

50206

Leraar natuurkunde

35261

   

Natuur- en sterrenkunde

56984

   

Technische natuurkunde

56962

   

Medische natuurwetenschappen

50800

Werktuigbouwkunde

34280

Industrieel ontwerpen

56955

Leraar techniek

35254

Industrieel product ontwerpen

34389

Industrial design

50441

Chemie

34396/

04186

Scheikunde

56857/

06857

Leraar scheikunde

35199

Applied science met scheikunde

30008

Life science and technology

56286

Chemische technologie

34275

Scheikundige technologie

56960

   

Molecular science technology

59308

   

Biomedische technologie

56226

   

Farmaceutische wetenschappen

56989

   

Moleculaire levenswetenschappen

59304

   

Biomedische wetenschappen

(alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen)

56990

Toegepaste Biologie

30009

Biologie

56860

Leraar biologie

35301

Opleiding tot Verpleegkunde

34560

   

Leraar vo 2e gr Gezondheidszorg & Welzijn5

35388

Werktuigbouwkunde

34280

Werktuigbouwkunde

56966/

06966

Leraar werktuigbouw I en II

35387

Werktuigbouwkunde

34280

Werktuigbouwkunde

56966/

06966

Leraar Technisch Beroepsonderwijs

35210

Elektrotechniek

34267

Elektrotechniek

56953

AutoTechniek

34262

Bouwkunde

56951

Bouwkunde

34263

   

Automotive

30018

   

Mechatronica

30026

   

Civiele Techniek

34279

Civiele Techniek

56952

HBO-ICT

30020

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Leraar Technisch Beroepsonderwijs6

35210

Technische informatica

34475

Computer Science

50426

Informatica

34479

Bedrijfsinformatie-technologie (Business & IT)

56066

   

Informatiekunde

56842

   

Informatie, multimedia en management

56869

   

Technische informatica

56964

   

Informatica

56978

   

Kunstmatige Intelligentie

56981

   

Lifestyle Informatics

56983

Elektrotechniek

34267

Elektrotechniek

56953

Leraar elektrotechniek I en II

35384

AOT-techniek

34386

   

Automotive

30018

   

Leraar motorvoertuigentechniek I en II

35386

Autotechniek

34262

   

Bouwkunde

34263

Bouwkunde

56951

Leraar bouwkunde I en II

35382

Bouwkunde

34263

   

Leraar Mens en technologie7

35208

HBO-ICT

30020

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Leraar Mens en technologie8

35208

Technische informatica

34475

Computer Science

50426

Informatica

34479

Bedrijfsinformatie-technologie (Business & IT)

56066

   

Informatiekunde

56842

   

Informatie, multimedia en management

56869

   

Technische informatica

56964

   

Informatica

56978

   

Kunstmatige Intelligentie

56981

   

Lifestyle Informatics

56983

Technische informatica

34475

   

Leraar ICT/leraar informatica

39116

HBO-ICT

30020

   

Theologie of Godsdienst Pastoraal werk (GPW)

35146

Theologie

56109

Leraar godsdienst/levensbeschouwing

35441

   

Theologie klassiek

50021

   

Theologie plus

50022

   

Godgeleerdheid

56100

   

Godsdienstwetenschap

56104

   

Wereldgodsdiensten

50202

   

Religie en levensbeschouwing

56114

   

Religiestudies

50902

   

Islamstudies

56120

   

Godsdienstwetenschap

66104

   

Politicologie

56606

Leraar maatschappijleer

35411

   

Sociologie

56601

   

Algemene sociale wetenschappen

56631

   

Bestuurskunde

56627

Pedagogiek

35158

Pedagogische wetenschappen

56607

Leraar pedagogiek

35204

Sociaal pedagogische hulpverlening

34617

   

Social Work9

34116

   

Sociaal pedagogische hulpverlening

34617

Pedagogische wetenschappen

56607

Leraar omgangskunde

35421

Social Work

34116

   

Maatschappelijk werk en dienstverlening

34616

Psychologie

56604

Cultureel maatschappelijke vorming

34610

   

Creatieve therapie

34644

   

Pedagogiek

35158

   

Toegepaste psychologie

34507/

81006

   

Human Resource Management

34609

   
X Noot
1

Afhankelijk van het vakkenpakket

X Noot
2

Afhankelijk van het vakkenpakket

X Noot
3

Afhankelijk van het vakkenpakket

X Noot
4

Alleen met het uitstroomprofiel Commerciële Economie

X Noot
5

Deze kopopleiding kent ook een vakinhoudelijke invulling

X Noot
6

Alleen voor het uitstroomprofiel Informatietechnologie

X Noot
7

Alleen voor het uitstroomprofiel Bouwkunde

X Noot
8

Alleen voor het uitstroomprofiel Informatietechnologie

X Noot
9

Alleen met de specialisatie Jeugd

hbo-bachelor (alleen van het Hoger Agrarische Onderwijs)

 

wo-bachelor (alleen van de Wageningen Universiteit)

     

Plattelandsvernieuwing

34859

Dierwetenschappen

56849

Leraar educatie en kennismanagement voor de groene sector

34899

Tuinbouw en akkerbouw

34868

Levensmiddelentechnologie

56973

Dier- en veehouderij

34869

Voeding en gezondheid

56868

Diermanagement

34333

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

56848

Voedingsmiddelentechnologie

34856

Bos- en natuurbeheer

56219

Fooddesign en innovatie

34122

Agrotechnologie

56831

Tuin- en landschapsinrichting

34220

Milieuwetenschappen

56283

International Development Management

34203

Plantenwetenschappen

56835

Bedrijfskunde en agribusiness

34866

Plant/Biotechnologie

56841

Bos- en natuurbeheer

34221

Biotechnologie

56841

Milieukunde

34284

Biologie

56860

Biotechnologie

34331

   

Land- en Watermanagement

34226

   

Kust- en Zeemanagement

39204

   

Toegepaste Biologie

30009

   

Food Commerce & Technology

30022

   

Greenport Business and Retail

30024

   

Landscape and Environment Management

30028

   

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

De hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelors de mogelijkheid om in één jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. De lerarenopleidingen verstrekken de betreffende studenten 180 ECTS vrijstelling. Zij stellen als voorwaarde voor toelating tot de kopopleiding dat de gevolgde wo- of hbo-bachelor verwant is aan een vakgebied binnen de lerarenopleiding. De student heeft voor deze kopopleiding recht op een extra jaar studiefinanciering. De verwantschapstabel die is opgenomen als bijlage bij de Regeling studiefinanciering 2000 geeft een opsomming van de combinaties van vooropleidingen en lerarenopleidingen waarvoor een jaar extra recht bestaat op studiefinanciering.

Met deze wijziging wordt één combinatie verwijderd op advies van het LVO Economie en met instemming van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF), het overlegorgaan van tweedegraads lerarenopleidingen in het hbo, dat gelieerd is aan de Vereniging Hogescholen. Het betreft de hbo-opleiding ‘B Commerciële economie’. De vakinhoud van deze opleiding is als onvoldoende verwant beoordeeld om tot leraar vo tweedegraads economie, bedrijfseconomie of algemene economie te worden opgeleid.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn minimaal en vallen binnen de risicomarge van de raming studiefinanciering.

Administratieve lasten

Er zijn geen specifieke informatieverplichtingen van lerarenopleidingen aan de overheid met betrekking tot de kopopleiding. Deze wijziging heeft dus ook geen effect op de administratieve lasten.

Artikelsgewijs

Artikel I

De tabel in de bijlage van de Regeling studiefinanciering 2000 wordt aangepast door de volgende combinatie van vooropleiding en lerarenopleiding/bevoegdheid te verwijderen:

  • de opleiding leidend tot de bevoegdheid ‘B leraar vo 2e gr Economie’ (isatcode 35207), B leraar vo 2e gr Bedrijfseconomie’ (isatcode 35203) en ‘B leraar vo 2e gr Algemene economie’ (isatcode 35202) verwant met de vooropleiding ‘B Commerciële economie’ (isatcode 34402).

Artikel II

De tabel in de bijlage behorende bij artikel 6a.1 wordt met ingang van 1 september 2020 gewijzigd. Hiermee wordt aangesloten bij het vaste verandermoment volgens de studiejaarsystematiek in het hoger onderwijs.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven