Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2020, 40918VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen (brom-)fietsparkeervakken Boulevard Paulus Loot Zandvoort

Logo Zandvoort

Kenmerk: 2020/681841

Datum: 16 juli 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Overwegende:

dat de Boulevard Paulus Loot gelegen is binnen de bebouwde kom van Zandvoort;

dat de Boulevard Paulus Loot in beheer is bij de gemeente Zandvoort;

dat de Boulevard Paulus Loot een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de directeur van de gemeente Haarlem met ondermandaat aan de afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR);

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Zandvoort is opgenomen in de Actualisatie GVVP 2005 (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de Boulevard Paulus Loot is gecategoriseerd als een erftoegangsweg en de weg daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de Boulevard Paulus Loot parallel gelegen is aan het strand van Zandvoort en het strand verbindt aan de openbare ruimte door middel van diverse strandopgangen;

dat aan beide zijden van de Boulevard Paulus Loot parkeerstroken aanwezig zijn;

dat deze parkeerstroken onder meer beschikbaar zijn voor bezoekers van het strand en zijn aangewezen als parkeerplaatsen met een betaalplicht;

dat het strand niet alleen door bestuurders van personenauto’s wordt bezocht, maar ook door bezoekers die gebruik maken van fietsen en bromfietsen;

dat op basis van artikel 10 en 27 van het RVV 1990 fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen;

dat op drukke stranddagen het trottoir op de Boulevard Paulus Loot gebruikt wordt door relatief veel voetgangers en de ruimte voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen op het trottoir daarmee beperkt is;

dat deze beperkte ruimte regelmatig leidt tot een chaotische aanblik van geplaatste fietsen en bromfietsen;

dat door het plaatsingsgedrag van gebruikers van deze fietsen en bromfietsen de bereikbaarheid en doorgang voor de voetgangers in het geding komt;

dat het dan ook wenselijk is om ruimte te creëren langs de Boulevard Paulus Loot voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen op de rijbaan;

dat door het realiseren van deze parkeervakken er meer ruimte ontstaat voor de voetgangers op het trottoir en dat hiermee de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd;

dat deze ruimte is gevonden op diverse locaties langs de rijbaan, met als gevolg dat de parkeercapaciteit voor personenauto’s hierdoor afneemt;

dat op acceptabele loopafstand van het strand voor bezoekers voldoende parkeercapaciteit resteert op de relatief grote parkeerterreinen, waaronder parkeerterrein De Zuid;

dat de werkgroep ‘voorspelbaar vooruit’ van de gemeente Zandvoort, waarin diverse belanghebbende partijen deelnemen, een plan heeft ontwikkeld voor realisatie van fietsparkeervakken en (brom-)fietsparkeervakken langs de rijbaan van de Boulevard Paulus Loot;

dat deze locaties voor het parkeren van fietsen en bromfietsen opnieuw worden beoordeeld op het moment van herinrichting van de totale weg;

dat deze parkeervakken worden aangewezen door middel van het plaatsen van de verkeersborden E8 (met een symbool van een fiets of met een symbool van een fiets en bromfiets) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat de betreffende parkeervakken worden gemarkeerd door middel van een gele gesloten markering rondom;

dat het symbool dat wordt aangeduid op de verkeersborden tevens worden aangebracht op het wegdek ter verduidelijking voor de weggebruiker;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluiten:

Op grond van voorstaande overwegingen besluiten de burgemeester en wethouders van Zandvoort;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop het symbool van een fiets met onderborden met pijlen parkeervakken specifiek voor fietsers aan te wijzen op de Boulevard Paulus Loot op de volgende locaties:

* westzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot 1c, over een afstand van circa 7 meter;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1b;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1a;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot Z;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot, ter hoogte van het pand met adresnummer 51;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot, ter hoogte van het pand met adresnummer 43;

* westzijde trottoir, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 3;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de symbolen van een fiets en een bromfiets met onderborden met pijlen parkeervakken specifiek voor fietsers en bromfietsers aan te wijzen op de Boulevard Paulus Loot op de volgende locaties:

* oostzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot 1c, over een afstand van circa 12 meter;

* oostzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1b, over een afstand van circa 18 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot 1a, over een afstand van circa 18 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1a, over een afstand van circa 12 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot 1, over een afstand van circa 24 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 1, over een afstand van circa 12 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot, ter hoogte van het pand met adresnummer 51, over een afstand van circa 30 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot, ter hoogte van het pand met adresnummer 43, over een afstand van circa 24 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten noorden van de strandafgang Paulus Loot 3, over een afstand van circa 30 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot 5, over een afstand van circa 30 meter;

* westzijde rijbaan, direct ten zuiden van de strandafgang Paulus Loot, ter hoogte van het pand met het adres seinpostweg 4, over een afstand van circa 24 meter;

Situatieschetsen (van zuid naar noord):

Zandvoort,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Namens dezen,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

C. Lenstra,

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

S. van Egmond

N.B.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.