Verkeersmaatregel Hovenstraat

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2020-20379

Burgemeester en Wethouders van Maastricht

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de Hovenstraat een erftoegangsweg is in de gemeente Maastricht;

 

dat het wegprofiel van de Hovenstraat erg smal is;

 

dat er tussen huisnummers 1 en 2 uitritten zijn gelegen;

 

dat er regelmatig auto’s staan geparkeerd aan de noordkant van de Hovenstraat;

 

dat de auto’s die gebruik maken van de uitritten hinder ondervinden van de geparkeerde auto’s;

 

dat door de geparkeerde auto’s geen goed zicht is op het verkeer bij het uitrijden van de uitritten;

 

dat het daarom gewenst is om een parkeerverbod in te stellen aan de noordkant van de Hovenstraat ter hoogte van nummer 2;

 

dat deze maatregel wordt genomen om de weg in stand te houden en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

dat de locatie is weergegeven op de bijgevoegde tekening als behorend bij dit verkeersbesluit;

 

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

 

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 

BESLUITEN:

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Hovenstraat in hun besluit van 26 februari 2007, SEB / Stedelijke Inrichting / 2007-5675;

 • 2.

  door het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor de noordzijde van de Hovenstraat ter hoogte van nummer 2;

 • 3.

  door het in stand houden van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden de Hovenstraat aan te wijzen als eenrichtingsweg voor het deel gelegen tussen de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, gesloten voor alle motorvoertuigen in de richting van de Oude Kerkstraat;

 • 4.

  door het in stand houden van de gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor de zuidzijde van de Hovenstraat ter hoogte van nummer 1 en 2.

 

Maastricht, 22 juli 2020

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Krabbendam,

Voor deze,

 

E. Westbroek

Teammanager Mobiliteit

 

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 juli 2020 en ligt ter inzage tot en met 9 september 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

 

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

 

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via https://www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

 

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

 

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

Bijlage

 

Naar boven