Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2020, 40845VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats Elisabeth Bas

Logo Boxtel

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel

OVERWEGENDE

dat de loopafstand van betrokkene enkele tientallen meters is;

dat het parkeren nabij zijn woning een probleem is;

dat betrokkene hierdoor gedwongen wordt elders te parkeren;

dat daarom een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van betrokkene wenselijk is;

dat de toekenning van deze parkeerplaats aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart is gekoppeld;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats wordt gereserveerd;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van in artikel 12 van het BABW (Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de burgemeester en wethouders van gemeente Boxtel bevoegd zijn;

 

 

BESLUIT EN

1. Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord met kenteken, conform bijgaande situatietekeningnr. 2020-084-00, een parkeerplaats te reserveren.

2. Dit besluit aan de Politie Brabant Noord, Team Meierij Boxtel, kenbaar te maken.

Boxtel, 20 juli 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

R. van Dommelen

Teammanager Inrichting Verkeer en Reiniging

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staascourant een gemotiveerd bezwaarschrfit indien bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 en na telefonische afspraak.