Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Schildwolde, Siepweg 5

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de bestaande rundvee- en pluimveehouderij met een nieuwe vleeskuikenstal en het uitbreiden van de melkveestal aan de Siepweg 5 in Schildwolde. De nieuwe vleeskuikenstal geeft het huidige aantal dieren op het bedrijf meer ruimte (verbetering dierenwelzijn). Een erfinrichtingsplan is onderdeel van de aanvraag.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;

  • het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (revisie);

  • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. Door de gemeenteraad is op 28 mei 2020 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf donderdag 4 juni 2020 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Het besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 30 juli 2020 tot en met donderdag 10 september 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovscwsiepweg5-va01 op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Schildwolde. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van vrijdag 31 juli 2020 tot en met donderdag 10 september 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

 

 

Naar boven