Vaststelling bestemmingsplan Welstandsluw bouwen, gemeente Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 het bestemmingsplan Welstandsluw bouwen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van ruimere bouwmogelijkheden, alsmede een ruimere keuze van het bouwontwerp.

Inzage bestemmingsplan

 • -

  Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage, van 28 juli 2020 tot en met 8 september 2020. Zonder afspraak is het niet mogelijk om het gemeentehuis binnen te lopen om de stukken in te kunnen zien ten tijde dat de maatregelen i.v.m. het coronavirus gelden. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.loppersum.nl of bel 0596-548200 voor een afspraak;

   

 • -

  Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BP1004-VG01.

Beroep

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

 • -

  van 28 juli 2020 tot en met 8 september 2020;

 • -

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

 • -

  als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking treedt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

Naar boven