Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2020, 4012Overig

Bevoegdhedenregeling NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Vastgesteld door de raad van bestuur,

op 15 januari 2020.

INHOUD

1.

Algemeen

1

 

1.1

Begripsbepalingen

1

 

1.2

Juridische grondslag en werkingssfeer

2

2.

Raad van bestuur

2

 

2.1

Bevoegdheden en algemeen budgethouderschap

2

 

2.2

Uitoefening bevoegdheden raad van bestuur, bevoegdheden (vice-)voorzitter en portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën

2

 

2.3

Beslissingen op bezwaar en procesbevoegdheid

2

 

2.4

Toekenning bevoegdheden aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen: mandaten en volmachten

3

 

2.5

Hoofd bureau raad van bestuur

3

3.

Domeinbestuur

3

 

3.1

Domeinbestuur: gemandateerd budgethouderschap

3

 

3.2

Domeinbestuur: uitoefening bevoegdheden

3

 

3.3

Domeinbestuur: volmacht

3

 

3.4

Domeindirecteur: budgetverantwoordelijke

3

 

3.5

Regieorgaan: overeenkomstige toepassing

4

4.

Afdeling bedrijfsvoering

4

 

4.1

De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën

4

 

4.2

Directeur bedrijfsvoering: dagelijkse leiding en budgetverantwoordelijkheid

4

 

4.3

Afdelingshoofden: dagelijkse leiding en autorisatie

4

 

4.4

Arbeidsovereenkomsten

4

5.

Algemeen: uitoefening bevoegdheden op grond van mandaat of volmacht

4

 

5.1

Goede taakvervulling: geen misbruik van bevoegdheid

4

 

5.2

Verbod van (de schijn van) vooringenomenheid en verbod splitsing verplichtingen

5

 

5.3

Vervangingsregeling

5

 

5.4

Register

5

 

5.5

Ondertekening

5

       

Toelichting

6

 

Inleiding, wijze van manderen en ondermandaat

6

     

Bijlage: Bevoegdhedenmatrix

7

1. Algemeen

1.1 Begripsbepalingen

In deze bevoegdhedenregeling gelden de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van het Bestuursreglement NWO. Daarnaast wordt in deze bevoegdhedenregeling verstaan onder:

a. Algemeen budgethouder:

de raad van bestuur. Deze stelt het doel en de omvang van het budget vast, en neemt, waar dit niet anders is geregeld via toekenning van bevoegdheden (mandaat of volmacht) zelf de besluiten;

b. Autorisatie:

het geven van goedkeuring voor het aangaan van een feitelijke verplichting met een derde, binnen het vastgestelde budget, door middel van een paraaf;

c. Awb:

Algemene wet bestuursrecht;

d. Begroting en budget:

deze bevatten de maximaal toegestane verplichtingen, die jaarlijks mogen worden aangegaan per organisatieonderdeel;

e. Budgetverantwoordelijke:

de budgetverantwoordelijke (directeur) heeft ten aanzien van uitvoeringsbesluiten tekenbevoegdheid. Ten aanzien van civielrechtelijke verplichtingen geeft de budgetverantwoordelijke autorisatie voor het aangaan van de desbetreffende verplichting(en) binnen de financiële kaders, tenzij anders in deze bevoegdhedenregeling aangegeven;

f. Domein:

een onderzoeksdomein als bedoeld in artikel 12 van de wet;

g. Gemandateerd budgethouder:

het orgaan dan wel de functionaris, door de raad van bestuur gemandateerd als budgethouder. Het gemandateerd budgethouderschap beperkt zich tot het vastgestelde budget. Er kan geen ondermandaat worden verleend door de gemandateerd budgethouder, tenzij dit expliciet in deze bevoegdhedenregeling is toegestaan door de raad van bestuur;

h. Mandaat:

De bevoegdheid om namens de raad van bestuur of een, ten opzichte van de gemandateerde, hoger gelegen orgaan van NWO besluiten te nemen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd;

i. Portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën:

Het lid van de raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en financiën;

j. Register:

Het overzicht waarin de (onder)mandaten en volmachten zijn opgenomen;

k. Regieorgaan:

een orgaan als bedoeld in artikel 5 van het Bestuursreglement NWO, belast met een specifieke NWO-activiteit;

l. Uitvoeringsbesluit:

een besluit met rechtsgevolgen voor derden, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk, genomen door de algemeen dan wel gemandateerd budgethouder;

m. Volmacht:

een bevoegdheid om namens de raad van bestuur civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

n. Wet:

de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

1.2 Juridische grondslag en werkingssfeer

 • 1. Deze bevoegdhedenregeling is vastgesteld op grond van het Bestuursreglement NWO. Indien en voor zover deze regeling in strijd is dit bestuursreglement, heeft het Bestuursreglement NWO voorrang.

 • 2. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de onderscheiden organen en organisatieonderdelen van NWO is op hoofdlijnen vastgesteld in het Bestuursreglement NWO. Deze bevoegdhedenregeling is een nadere uitwerking en concretisering van specifieke bevoegdheden die zijn toegekend aan de onderscheiden organen, organisatieonderdelen en functionarissen binnen NWO.

 • 3. Deze bevoegdhedenregeling is vastgesteld door raad van bestuur op [datum].

 • 4. Alle lopende (onder)mandaten en verstrekte volmachten verleend op basis van de bevoegdhedenregeling van 7 december 2016 aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen die deel uitmaken van NWO, blijven gehandhaafd.

 • 5. Deze regeling kan worden aangehaald als "Bevoegdhedenregeling NWO".

2. Raad van bestuur

2.1 Bevoegdheden en algemeen budgethouderschap

 • 1. Op grond van de wet komen alle bevoegdheden van NWO toe aan de raad van bestuur, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat een ander orgaan, organisatieonderdeel en/of functionaris over de desbetreffende specifieke bevoegdheid beschikt krachtens mandaat of volmacht.

 • 2. Aan de raad van bestuur komen de bevoegdheden toe die aan NWO zijn toegekend op grond van de wet. De raad van bestuur wordt in dat verband aangemerkt als orgaan met openbaar gezag bekleed, zoals bedoeld in de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. De raad van bestuur is algemeen budgethouder van NWO. De raad van bestuur stelt de begroting vast van NWO, waarin zijn opgenomen de budgetten voor de onderscheiden organen en organisatieonderdelen: de vier domeinen, NWO-I, de regieorganen, de afdeling bedrijfsvoering en het bureau van de raad van bestuur.

2.2 Uitoefening bevoegdheden raad van bestuur, bevoegdheden (vice-)voorzitter en portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën

 • 1. De raad van bestuur is gezamenlijk bevoegd tot het uitoefenen van zijn (algemene) bestuurstaak, alsmede de wettelijke taken van NWO. Een lid van de raad van bestuur is niet individueel bevoegd.

 • 2. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de NWO-wet individueel bevoegd NWO in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën is bevoegd om een besluit te nemen naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede overige wettelijke regelingen, met uitzondering van het nemen van subsidiebesluiten die krachtens deze regeling tot de bevoegdheid van een domeinbestuur of een regieorgaan behoren.

 • 4. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën is bevoegd beslissingen te nemen in geval van Europese aanbestedingen.

2.3 Beslissingen op bezwaar en procesbevoegdheid

 • 1. Indien een belanghebbende bezwaar maakt tegen een besluit van (een orgaan van) NWO, wordt de beslissing op bezwaar genomen door of namens de raad van bestuur, gehoord een Awb-hoorcommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid, Awb, behoudens bij toepassing van artikel 7:3, Awb, De beslissing op bezwaar wordt ondertekend door de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën. De beslissing op bezwaar tegen een besluit als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, wordt ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

 • 2. Indien tegen een beslissing op bezwaar van de raad van bestuur beroep wordt ingesteld, wordt daartegen namens NWO verweer gevoerd in een gerechtelijke procedure door de raad van bestuur.

 • 3. Het voeren van (verweer in) gerechtelijke procedures door de raad van bestuur is gemandateerd aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën.

2.4 Toekenning bevoegdheden aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen: mandaten en volmachten

 • 1. Op grond van deze bevoegdhedenregeling verleent de raad van bestuur bevoegdheden aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen van NWO. Daartoe worden mandaten verleend (ten aanzien van de bestuursrechtelijke bevoegdheden) respectievelijk volmachten (ten aanzien van de civielrechtelijke bevoegdheden). Genoemde organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen hebben de bevoegdheid om namens NWO verplichtingen aan te gaan met juridische en/of financiële consequenties, binnen de aangegeven (financiële) kaders.

 • 2. Uitsluitend de raad van bestuur is bevoegd om mandaat respectievelijk volmacht te verlenen. Het is de gemandateerde dan wel de gevolmachtigde toegestaan om de hem toegekende bevoegdheden vervolgens te ondermandateren of een subvolmacht te verlenen aan anderen overeenkomstig deze regeling en waar van toepassing, overeenkomstig het bepaalde in de reglementen van de domeinen. De verleende mandaten en volmachten worden opgenomen in een bevoegdhedenmatrix en gepubliceerd op de website van NWO. De matrix maakt als bijlage onderdeel uit van deze bevoegdhedenregeling. Uitsluitend de raad van bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging en intrekking van deze regeling (inclusief matrix; als bijlage bij deze regeling gevoegd).

2.5 Hoofd bureau raad van bestuur

 • 1. De dagelijkse leiding van het bureau raad van bestuur berust bij het hoofd. Het hoofd is budgetverantwoordelijke voor het bureau en daarmee bevoegd autorisatie te geven voor het aangaan van financiële verplichtingen met derden, indien en voor zover deze passen binnen de begroting en budget van het bureau.

 • 2. Het hoofd is voor opleidingen bevoegd tot een bedrag tot maximaal € 2.500,– per opleidingsverzoek.

3. Domeinbestuur

3.1 Domeinbestuur: gemandateerd budgethouderschap

 • 1. Het domeinbestuur is gemandateerd budgethouder en daarmee bevoegd subsidies te verstrekken ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s binnen het eigen domein, met inachtneming van de financiële kaders en de Kaderregeling Subsidies NWO.

 • 2. Het domeinbestuur behoeft voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur met betrekking tot het aangaan van financiële en/of juridische verplichtingen in het kader van de activiteiten genoemd in artikel 6.3, achtste lid, Bestuursreglement NWO.

3.2 Domeinbestuur: uitoefening bevoegdheden

 • 1. Het domeinbestuur is gezamenlijk bevoegd tot het uitoefenen van de hem toegekende bevoegdheden. Een lid van het domeinbestuur is niet individueel bevoegd.

 • 2. De voorzitter (of bij diens afwezigheid of ontstentenis de vice-voorzitter) is individueel bevoegd het domein te vertegenwoordigen.

3.3 Domeinbestuur: volmacht

 • 1. Het domeinbestuur is in het kader van zijn taakuitoefening en binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting bevoegd namens de raad van bestuur civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2. Het domeinbestuur kan binnen de grenzen van het bepaalde in het eerste lid, subvolmacht verlenen aan de domeindirecteur voor de in dit lid genoemde rechtshandelingen, na expliciete goedkeuring door de raad van bestuur.

3.4 Domeindirecteur: budgetverantwoordelijke

 • 1. De domeindirecteur is budgetverantwoordelijke voor het eigen domein.

 • 2. De domeindirecteur ondertekent de uitvoeringsbesluiten, genomen door het domeinbestuur [3.1, eerste lid, en 3.3, eerste lid, van deze regeling].

 • 3. De domeindirecteur heeft volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen, met in achtneming van de in de matrix genoemde volmachtbedragen (bijlage).

 • 4. De domeindirecteur is voor opleidingen bevoegd tot een bedrag tot maximaal € 2.500,– per opleidingsverzoek.

 • 5. De domeindirecteur wijst een onder hem staande functionaris aan, die tekenbevoegdheid krijgt voor akkoord van de geleverde prestatie.

3.5 Regieorgaan: overeenkomstige toepassing

 • 1. Bovengenoemde bevoegdheden van het domein zijn van overeenkomstige toepassing op regieorganen, zoals bedoeld in artikel 5 van het Bestuursreglement NWO. In dat geval kan voor ‘domeinbestuur’ worden gelezen het bestuur van het regieorgaan en voor ‘domeindirecteur’ kan worden gelezen de directeur van het regieorgaan.

4. Afdeling bedrijfsvoering

4.1 De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën

 • 1. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën is de gemandateerde budgethouder voor de afdeling bedrijfsvoering en stelt het doel en de middelen vast voor de afdeling.

4.2 Directeur bedrijfsvoering: dagelijkse leiding en budgetverantwoordelijkheid

 • 1. De dagelijkse leiding van de afdeling bedrijfsvoering berust bij de directeur bedrijfsvoering.

 • 2. De directeur is de budgetverantwoordelijke voor de afdeling bedrijfsvoering. De hoofden binnen de afdeling bedrijfsvoering hebben ondermandaat van de directeur bedrijfsvoering, tot het nemen van besluiten, binnen de grenzen van het eigen afdelingsbudget, voor die aangelegenheden waarover de afdeling gaat.

 • 3. De directeur bedrijfsvoering is bevoegd civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten laste van het eigen afdelingsbudget, met inachtneming van de in de matrix genoemde volmachtbedragen.

 • 4. De directeur is voor opleidingen bevoegd tot een bedrag tot maximaal € 2.500,– per opleidingsverzoek.

 • 5. In geval van het aangaan van financiële verplichtingen met derden kan de directeur hiertoe overgaan na verkregen autorisatie van een andere bevoegde NWO-functionaris.

4.3 Afdelingshoofden: dagelijkse leiding en autorisatie

 • 1. De dagelijkse leiding van de bedrijfsvoeringsafdelingen (Financiën, Communicatie, Personeel en Organisatie, Informatisering en Automatisering, Facilitair Beheer en Juridische Zaken) berust bij het desbetreffende afdelingshoofd.

 • 2. Het afdelingshoofd van de in het eerste lid genoemde afdelingen is ondergemandateerd budgetverantwoordelijke voor de eigen afdeling en geeft autorisatie voor het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het eigen afdelingsbudget.

 • 3. Het afdelingshoofd is voor opleidingen bevoegd tot een bedrag tot maximaal € 2.500,– per opleidingsverzoek.

 • 4. Het hoofd P&O is bevoegd voor opleidingen boven een bedrag van € 2.500 per opleidingsverzoek.

4.4 Arbeidsovereenkomsten

 • 1. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën is bevoegd tot het voeren van onderhandelingen met de (Centrale) Ondernemingsraad alsmede de vakbonden. Daarnaast is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • 2. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën is bevoegd tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers vanaf salarisschaal 16 en hoger.

 • 3. Het hoofd P&O is bevoegd tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers tot en met salarisschaal 15 met inachtneming van het door de raad van bestuur vastgestelde personeelsbeleid. Afwijkende afspraken over salariëring behoeven voorafgaande goedkeuring van de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën.

5. Algemeen: uitoefening bevoegdheden op grond van mandaat of volmacht

5.1 Goede taakvervulling: geen misbruik van bevoegdheid

 • 1. Ieder orgaan, organisatieonderdeel of functionaris is gehouden zijn taken te vervullen binnen de grenzen van deze bevoegdhedenregeling. De bevoegde mag die handelingen verrichten die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede vervulling van zijn taken.

 • 2. De bevoegde mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bedoeld is.

5.2 Verbod van (de schijn van) vooringenomenheid en verbod splitsing verplichtingen

 • 1. Een orgaan of functionaris is niet bevoegd tot het nemen of ondertekenen van een besluit of overeenkomst of het autoriseren van een budgetuitgave, waarbij hij zelf belanghebbende is, dan wel een persoonlijk belang heeft.

 • 2. Het is niet toegestaan verplichtingen te splitsen om de begrenzing van bevoegdheden te omzeilen.

5.3 Vervangingsregeling

Bij afwezigheid of ontstentenis van een bevoegd functionaris vindt vervanging plaats bij de domeinen: door een of meerdere door de directeur aangewezen functionaris(sen) en binnen de afdeling bedrijfsvoering: een functionaris met een hogere positie binnen de organisatie, mits opgenomen in het register.

5.4 Register

 • 1. De afdeling Financiën voert het beheer en de controle uit over het register waarin de geldende respectievelijk afgegeven (onder)mandaten zijn opgenomen.

 • 2. Een aan een functionaris toegekend (onder)mandaat blijkt uit de combinatie van:

  • a. het op functieniveau toegekende (onder)mandaat waarvan een kopie is opgenomen in het register;

  • b. de functie van de medewerker volgens de centrale personeelsadministratie;

  • c. een mandaatformulier, met handtekening- en paraaf van de functionaris/ (onder)mandaatnemer.

  Bij waarneming van een functie wordt deze opsomming aangevuld met:

  • d. de vastlegging van deze waarneming in de centrale personeelsadministratie.

 • 3. De volmachten die aan functionarissen zijn toegekend blijken uit deze regeling (en uit de als bijlage bijgevoegde matrix). Deze zijn niet opgenomen in het register.

5.5 Ondertekening

 • 1. De ondertekenaar van een besluit vermeldt onder zijn handtekening zijn naam en functie en geeft aan namens wie het besluit is genomen.

  Onder alle besluiten in de zin van artikel 1.3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht dient in de voettekst de volgende formulering te worden opgenomen: “Het [naam orgaan en/of functionaris] is bevoegd dit besluit te nemen krachtens een mandaat van de raad van bestuur van NWO. Zie de website van NWO voor de volledige Bevoegdhedenregeling NWO.”

TOELICHTING

Inleiding

Als hoogste orgaan binnen de organisatie houdt en beheert de raad van bestuur alle bevoegdheden, die daarbinnen worden uitgeoefend. De raad van bestuur bepaalt dus wie een deel van die bevoegdheden namens de raad van bestuur mag uitoefenen. Dit gebeurt bij algemeen of bijzonder mandaat dan wel krachtens volmacht.

Het Bestuursreglement NWO geeft de algemene inhoudelijke taakverdeling binnen de organisatie: wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten. Activiteiten behoeven doorgaans financiële middelen. Deze bevoegdhedenregeling bepaalt hoe die financiële middelen beschikbaar komen via mandatering en/of volmacht. In andere woorden: deze regeling bepaalt wie een financieel mandaat/volmacht hebben, wat de verschillende mandaten/volmachten inhouden en welke randvoorwaarden gelden.

Wijze van mandatering

De raad van bestuur kan zijn financiële bevoegdheden op twee manieren mandateren. Ofwel de raad van bestuur behoudt zelf het budgethouderschap en wijst een budgetverantwoordelijke aan die daarmee bevoegd wordt autorisatie te geven voor het aangaan van de feitelijke verplichting met een derde binnen het goedgekeurde budget. Ofwel de raad van bestuur verstrekt een compleet financieel mandaat door zowel het budgethouderschap te mandateren als een budgetverantwoordelijke aan te wijzen.

Bij de domeinen kiest de raad van bestuur ervoor om het domeinbestuur aan te wijzen als gemandateerd budgethouder. De domeindirecteur is budgetverantwoordelijke. Bij de afdeling bedrijfsvoering is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financien gemandateerd budgethouder. De directeur bedrijfsvoering is budgetverantwoordelijke met de mogelijkheid tot ondermandatering voor de afdelingshoofden binnen de bedrijfsvoeringsafdeling.

Ondermandaat

Alleen indien en voor zover dat bij een verstrekt mandaat door de mandaatgever expliciet is bepaald, mag een mandaatnemer dit mandaat geheel of deels doormandateren, het zogenoemde ondermandaat. De domeindirecteur wijst een onder hem staande functionaris aan, die tekenbevoegdheid krijgt voor akkoord van de geleverde prestatie.

De ondermandaten zijn niet in deze regeling opgenomen, maar dienen wel opgenomen te worden in het register. Daarom is de budgetverantwoordelijke verplicht het afdelingshoofd Financiën van elke ondermandatering het originele exemplaar te verstrekken ten behoeve van het register. Pas na opname in het register is sprake van een rechtsgeldig (onder)mandaat.

BIJLAGE: BEVOEGDHEDENMATRIX

 

Raad van bestuur

Domeinbestuur

Domeindirecteur

Directeur bedrijfsvoering

Afdelingshoofden bedrijfsvoering

Hoofd bureau Raad van Bestuur

Subsidiebesluit RvB

X*

         

Subsidiebesluit Domeinbestuur

 

X

Tekent namens Domeinbestuur

     

Apparaatskosten t.b.v. de primaire taak van eigen domein/afdeling

   

max. € 100K

max. € 100K

max. € 50K

max. € 50K

Apparaatskosten t.b.v. kleine uitgaven, niet primaire taak eigen domein/afdeling

   

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

Personeel: opleidingen

   

max. € 2.500,–

max. € 2.500,–

max. € 2.500,–

max. € 2.500,–

Personeelsbesluiten t/m schaal 15 en opleidingen boven € 2.500

       

Hoofd P&O

 

Externe inhuur personeel t/m schaal 15 (in overleg met P&O)

   

X

X

X

X

Personeelsbesluiten vanaf schaal 16 (incl. externe inhuur)

PBF

         

* De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën tekent de subsidiebesluiten genomen door de raad van bestuur, tenzij anders door de raad van bestuur bepaald.