Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 39962Ruimtelijke plannenVaststelling uitwerkingsplan ‘Triangel plan 6’

Logo Waddinxveen

Op 14 juli 2020 heeft het college het uitwerkingsplan ‘Triangel plan 6’ vastgesteld. In park Triangel worden 2700 woningen gerealiseerd die voorzien in het bestaande lokale tekort aan nieuwbouw-woningen en voor een belangrijk deel de woningbehoefte in de regio. In dit deelplan worden maximaal woningen 700 mogelijk gemaakt. Zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot een gewijzigde vaststelling.

Lijst van wijzigingen

  • Artikel 5.4 sub b van de planregels wordt aangepast: in plaats van 13,5 meter wordt de maximale bouwhoogte waarvoor van de standaardbouwregels mag worden afgeweken 14 meter;

  • De verbeelding wordt aangepast: de breedte van de obstakelvrije zone wordt juist ingetekend;

  • De toelichting wordt tekstueel aangepast aan de hand van de voorstellen van het Hoogheemraadschap in de vooroverlegreactie van 2 april 2020.

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 23 juli 2020 tot en met 2 september 2020:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 3 september 2020 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 3 september 2020. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 3 september 2020, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Waddinxveen, 22 juli 2020