Bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp Herziening 2020’ vastgesteld

Logo Blaricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Blaricum Dorp Herziening 2020 met code: NL.IMRO.0376.BLCDorpHz2020-Va01, op 30 juni 2020 heeft vastgesteld. Met deze herziening wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Blaricum Dorp 2018 en heeft onder meer betrekking op enkele percelen aan de Schapendrift. Daarnaast zijn enkele onduidelijkheden uit dat plan weggenomen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 (zes) weken van 22 juli tot en met 1 september 2020 ter inzage en kan worden ingezien in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage door degene die eerder een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, een beroepschrift indienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Blaricum, 17 juli 2020

Naar boven