Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijsbruggerweg 2 Bunnik’, gemeente Bunnik

Logo Bunnik

 

Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat met ingang van 24 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 3 september 2020) het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijsbruggerweg 2 Bunnik’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen.

Wat houdt dit ontwerpbestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het huidige agrarische bouwvlak plus aangrenzende gronden ter plaatse van de Rijsbruggerweg 2 in Bunnik en heeft als doel om hier de realisering mogelijk te maken van een volwaardige camping met toekomstperspectief. Het momenteel nog als ‘Agrarisch met waarden-Landschap’ bestemde gebied heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Recreatie’ gekregen.

Op basis van de nieuwe bestemming wordt het huidige agrarische gebruik definitief beëindigd en het bestaande campingterrein van Camping de Vliert uitgebreid van 2,5 ha naar 4,5 ha. Het plan maakt de realisering mogelijk van vijf recreatieappartementen in de (voormalige) agrarische bebouwing. Ook mogen vier vrijstaande huuraccommodaties met een gezamenlijke maximale oppervlakte van 500 m² worden gebouwd. Tevens is de vestiging van ondergeschikte horeca ten dienste van de camping toegestaan tot een maximale oppervlakte van 70 m². De landschappelijke inpassing van deze nieuwe voorziening voor verblijfsrecreatie geschiedt conform het landschappelijke inrichtingsplan, dat hoort bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan. De gehele ontwikkeling levert een bijdrage aan de vitaliteit en de leefbaarheid van het landelijke gebied.

Hoe kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0312.bpBNKrijsbruggerw2-on01). U kunt het plan ook inzien (digitaal en op papier) in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0312/ NL.IMRO.0312.bpBNKrijsbruggerw2-on01.

Zienswijze indienen

Van 24 juli 2020 tot en met 3 september 2020 kan iedereen als volgt een zienswijze over het plan indienen bij de gemeenteraad:

  • 1.

    schriftelijk: u kunt uw brief sturen naar de Gemeenteraad van Bunnik, Postbus 5, 3980 CA Bunnik.

  • 2.

    mondeling: hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer De Bruijn of met mevrouw De la Croix van de afdeling Fysiek domein, telefoonnummer (030) 659 4848.

Naar boven