Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 39740Vergunningen

Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Someren, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DGKE-WO / V-46

Besluit 29-06-2020

Procesverloop:

  • Hydreco GeoMEC B.V. (hierna: Hydreco) en Geothermie Brabant B.V. (hierna gezamenlijk: aanvrager) hebben per bericht ontvangen op 8 april 2019 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Het aangevraagde gebied genaamd Someren, ligt in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Someren en Asten. De oppervlakte van het aangevraagde gebied bedraagt 105,27 km2. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is zes jaar;

  • in de Staatscourant van 14 mei 2019 (Staatscourant 2019, nr. 26510) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen. Binnen de termijn van dertien weken zijn geen concurrerende aanvragen ontvangen;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: Minister van EZK) per bericht ontvangen op 2 december 2019 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 19-10.068);

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 14 november 2019 advies uitgebracht (kenmerk: 19192999/ADV-253);

  • het College van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (hierna: GS) heeft op grond van artikel 16 van de Mbw op 8 november 2019 advies uitgebracht (kenmerk: C2250800/4572744);

  • de Mijnraad is, op grond van artikel 105, derde lid, van de Mbw om advies gevraagd en heeft per bericht van 4 juni 2020 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/20159161).

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met derde lid, en vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Hydreco GeoMEC B.V. en Geothermie Brabant B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Someren.

Artikel 2

Hydreco GeoMEC B.V. wordt degene die de werkzaamheden uitvoert of daartoe opdracht verleent, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, Mbw.

Artikel 3

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Someren en Asten, en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

186560,000

373190,000

2

181700,000

371700,000

3

175210,000

369685,000

4

174020,000

372555,000

5

172521,000

377809,000

6

176260,632

379166,326

7

177350,000

377800,000

8

180900,000

379500,000

9

182307,867

380676,448

10

184800,000

379475,000

11

185615,000

379145,000

12

186475,000

378320,000

13

187500,000

376465,000

14

187440,000

376050,000

15

187725,000

373550,000

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 105,27 km2.

Artikel 4

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkprogramma dat onderdeel uitmaakt van de op 8 april 2019 ingediende aanvraag.

Artikel 5

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkprogramma de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 6

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vier jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

Artikel 7

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.