Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 39665Verkeersbesluiten2020-17050

Logo Zaanstad

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,d.d. 16 juli 2020,

overwegende dat:

in Zaandam;

het uitgaansgebied in Zaandam-centrum, in de omgeving van de Dam, druk bezocht wordt;

er (tijdelijk) meer terrasruimte nodig is om horecabezoekers veilig op 1,5 m. te kunnen faciliteren (vanwege Coronavirus maatregelen);

de Dam ter hoogte van het plein reeds als voetgangersgebied is aangewezen, uitgezonderd bevoorrading van 06.00 uur tot 12.00 uur;

aan de Dam en de Damstraat zich ook veel horecagelegenheden bevinden;

hier veel oversteekbewegingen en voetgangers op straat zijn en dit aanrijdingen en bijna aanrijdingen (conflicten) met bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en (elektrische) fietsen kan opleveren;

deze straten onderdeel uitmaken van een fietsverbinding van en naar het centrum (noord-zuid);

bromfietsers en (snor-)fietsers gedurende de openingstijden van de terrassen kunnen omrijden of kunnen afstappen en circa 100 meter moeten lopen;

uit overwegingen van verkeersveiligheid het tot 1 november 2020 (einde terrasseizoen) noodzakelijk is om de straten de Dam, tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat, tussen Damkade en Dam tussen 12.00 uur tot 06.00 uur ook als voetgangersgebied aan te wijzen;

de wijkmanager de horecaondernemers via Stichting Binnenstad Management (SBZ) mede de noodzaak hebben aangegeven, omdat zich verschillende incidenten tussen bezoekers en bestuurders van bromfietsers en (snor-)fietsers hebben voorgedaan;

er overleg heeft plaats gevonden met de Fietsersbond Zaanstreek, waarbij de Fietsersbond heeft aangegeven in het belang van de fietser niet akkoord te kunnen gaan met een tijdelijke onderbreking van de fietsverbinding gedurende de openingstijden van de terrassen;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

de route onderdeel is van een calamiteitenroute waardoor een wegbreedte obstakelvrij beschikbaar moet blijven van 3,55 meter;

bovengenoemde wegvakken zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer zijn;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 34 a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

mede gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Zaandam;

de Dam, tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat, tussen Damkade en Dam als voetpad aan te wijzen tussen 12.00 uur en 06.00 uur voor de periode tot 1 november 2020, door middel van het plaatsen van verkeersborden G07 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

16 juli 2020,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam;

de Dam, tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat, tussen Damkade en Dam als voetpad aan te wijzen tussen 12.00 uur en 06.00 uur voor de periode tot 1 november 2020, door middel van het plaatsen van verkeersborden G07 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.