Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 39415Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Waterhuizen, Drentsche Diep Noord

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een nieuwe kade (waterkering) aan de oostzijde van de monding van het Drentsche Diep bij Waterhuizen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat

bij een bestemmingsplan is bepaald;

- gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 28 mei 2020 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 30 juli 2020 tot en met donderdag 10 september 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovwatdrentsdiepnrd-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Waterhuizen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van 31 juli 2020 tot en met 10 september 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.