Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2e wijziging

Logo Lisse

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen;

 

Overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is dat de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek lid wordt van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeente organisaties (afgekort WSGO);

 • -

  door het lidmaatschap aan de WSGO de organisatie haar medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden kan blijven bieden als in de CAO Gemeenten na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);

 • -

  het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek een daartoe strekkend verzoek heeft ingediend;

Gelet op:

 • -

  de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek;

 • -

  Gelet op de toestemming van de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen voor het wijzigen van deze regeling door het college van die gemeenten;

Besluiten:

ARTIKEL I

Tot vaststelling van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek, luidende als volgt:

 

A

 

De naam van de gemeenschappelijke regeling komt te luiden als volgt: “Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek”.

 

B

 

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt.

 

Er wordt een vierde lid toegevoegd, dat komt te luiden: “Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a van de Wet kan het algemeen bestuur besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen als dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemers een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.”

 

C

 

Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt.

 

Het tweede lid komt te luiden: “Op het personeel, aangesteld als ambtenaar, is van toepassing de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO) zoals deze op dit moment luidt en in de toekomst zal komen te luiden.”

 

Het derde lid komt te luiden: “Het algemeen bestuur beslist over de toepassing van overige arbeidsvoorwaarden die buiten de kaders van de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO) vallen.”

 

D

 

Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt.

 

Het eerste lid onder c komt te vervallen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de regeling door de gemeente Lisse is bekend gemaakt met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020.

 

Hillegom, 09 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

De burgemeester,

A. van Erk

de secretaris,

C.B. Baauw

 

Lisse, 09 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,

A.W.M. Spruit

de secretaris,

B. Marinussen

  

Teylingen, 09 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Teylingen,

De burgemeester,

C.G.J. Breuer

de secretaris,

J.J.G. Covers

 

Noordwijk, 11 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De burgemeester,

W.J.A. Verkleij

de secretaris,

C. Hof

Naar boven