Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeStaatscourant 2020, 3929Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan ‘Uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten’”

Logo Heeze-Leende

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan ‘Uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten’ ” met ingang van 24 januari tot en met 5 maart 2020 voor zienswijzen ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

 

Diverse bestemmingsplannen binnen de gemeente Heeze-Leende bieden de mogelijkheid om binnen de bestemming ‘Gemengd’ dan wel ‘Horeca’ bedrijfsmatig logies te verstrekken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het aanbieden van logies ten behoeve van recreatie/toerisme en kortdurend verblijf van bijvoorbeeld seizoensarbeiders of arbeidsmigranten. Om de regie te houden op de huisvesting van seizoensarbeiders en arbeidsmigranten is dit bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan herziet de bestemmingsplannen op enkele onderdelen, waarmee de nieuwvestiging van horeca gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoensarbeiders of arbeidsmigranten wordt uitgesloten.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.