Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2020, 3924VerkeersbesluitenGemeente Venlo -Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats – Sleedoornstraat Blerick

Logo Venlo

RGBORU 1577106

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bij besluit Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015 en besluit 1249562 - Mandaatbesluit in relatie tot de doorontwikkeling van de organisatie, is de teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten. Het betreft wegen onder beheer van de gemeente Venlo.

Inleiding

Bij verzoek van 30-12-2019, geregistreerd onder nr. 1577106 is verzocht om aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij een woning. Formeel kader Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.

Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.

Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Met het verkeersbesluit wordt uitvoering gegeven aan besluit 01-23948: Invalidenparkeerplaatsen, d.d. 30 januari 2002, van de gemeenteraad van Venlo en besluit 03-6871: uitvoeringsvoorstel invalidenparkeerplaatsen, d.d. 24 februari 2003, van de dienst Stadsbeheer, waarbij een gehandicapte in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in zijn woonomgeving.

Met het verkeersbesluit wordt normaliter beoogd een gehandicapte die aangewezen is op parkeren in de openbare ruimte een parkeerplaats in de directe omgeving van zijn woning ter beschikking te stellen. Het is dan ook gewenst om nabij de panden Sleedoornstraat 20/26 (even), 5925DA Venlo, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is besloten om nabij de panden Sleedoornstraat 20/26 (even), 5925DA Venlo, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren.

Een en ander door middel van het plaatsen van het bord E6(gehandicaptenparkeerplaats), onderbord met kenteken en het aanbrengen van ondersteunende markeringen(RVV 1990).

 

Venlo, 15-01-2020

College van burgemeester en wethouders van Venlo,

Namens deze,

S.W.J. Nijveld

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

 

Mededelingen

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

1. naam en adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan alsdan, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.