Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 39230Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Noord IJsseldijk 16 A-B en 26AA in IJsselstein

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van gemeente IJsselstein maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van IJsselstein heeft bij besluit van 2 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ ongewijzigd vastgesteld.

 

Op 14 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere waarden vastgesteld

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Noord IJsseldijk 26AA en het perceel tussen Noord IJsseldijk 16A en 16B. Initiatiefnemer is voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor ruimte-regeling en alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Noord IJsseldijk 26AA te slopen en een nieuwe woning tussen de percelen Noord IJsseldijk 16A en 16B te realiseren. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk door het wijzigen van de bestemming “Agrarisch” naar “Wonen”. De functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ en het bouwvlak ter plaatse van de te slopen bedrijfsbebouwing worden daarbij ook verwijderd van de verbeelding

 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Noord IJsseldijk 16 A-B en 26AA in IJsselstein

Op het perceel aan de Noord IJsseldijk 26AA in IJsselstein wordt de agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Daarbij wordt de aanduiding “intensieve veehouderij” van de plankaart van het bestemmingsplan verwijderd. Op basis van de ruimte-voor-ruimteregeling wordt een nieuwe woning gerealiseerd op het perceel tussen de Noord IJsseldijk 16A en 16B. Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bestemmingswijziging en de bouw van de nieuwe woning mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16 A-B en 26AA’ opgesteld.

 

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe woning, vanwege het wegverkeer op de Noord IJsseldijk, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 14 mei 2020 het besluit hogere waarden vastgesteld.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan (met de daarbij horende bijlagen) en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 23 juli 2020 tot en met 2 september 2020 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente IJsselstein.

Het volledige bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie (IDN: NL.IMRO.0353.2017Nijdijknaast16-VG01). Ook zal deze publicatie inclusief een digitale versie van het bestemmingsplan op de gemeentelijke website worden geplaatst (www.ijsselstein.nl).

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 23 juli 2020 tot en met 3 september 2020 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

 

IJsselstein, 22 juli 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN