Gemeenschappelijke regeling Technology Base

Logo Overijssel
 • 1.

  Het College van Gedeputeerde Staten van OVERIJSSEL,

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders van ENSCHEDE,

overwegende dat:

 • A.

  Na de sluiting van de luchtmachtbasis Twente – waarmee het voormalig militair gebruik is beëindigd – het Projectgebied aldaar sindsdien wordt getransformeerd naar nieuwe toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de economie, ecologie en leefbaarheid van de regio. Het gebied daarvoor zal worden bestemd voor woningbouw, bedrijventerrein, leisure, luchthaven en natuur.

 • B.

  Aanvullend op de bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede in 2009 de provincie Overijssel en de gemeente Enschede een bestuursovereenkomst hebben gesloten waarin zij basisafspraken hebben gemaakt over hun onderlinge verhouding en wijze van samenwerken.

 • C.

  De Raad van de gemeente Enschede en Provinciale Staten van Overijssel op respectievelijk 8 november 2010 en 14 oktober 2010 hebben besloten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling, waarbij het openbaar lichaam is ingesteld met de naam Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. om voornoemde transformatie te effectueren.

 • D.

  Dat het innovatieve profiel, zoals is vastgelegd in het plan van aanpak implementatie Advies Commissie van Wijzen Luchthaven Twente d.d. februari 2015 het kader vormt voor de verdere ontwikkeling van het integrale plangebied tot een Technology Base.

 • E.

  De gemeenteraad van Enschede op 12 maart 2018, de bestemmingsplannen “Voormalige vliegbasis Twenthe -Noord, -Midden en -Zones” en de Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit Voormalige vliegbasis Twenthe heeft vastgesteld en deze bestemmingsplannen en beleidsregels hebben te gelden als ruimtelijk kader samen met het Luchthavenbesluit vastgesteld op 30 maart 2017 door de Provincie Overijssel.

 • F.

  Provincie Overijssel en gemeente Enschede als publieke partijen de koers en strategie van de verdere ontwikkeling van Technology Base willen kunnen bepalen en daarbij waarde hechten aan adviezen van een onafhankelijke gebiedsregisseur.

 • G.

  Provincie Overijssel en gemeente Enschede het eigenaarschap van Twente Airport willen behouden.

 • H.

  De huidige gemeenschappelijke regeling een zgn. gemengde regeling betreft terwijl er enkel nog bevoegdheden van de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en de in 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in dat geval verplicht tot een zogenaamde collegeregeling.

 • I.

  In het kader van de heroriëntatie op de gemeenschappelijke regeling is geconstateerd dat de gebiedsontwikkeling vanuit taken op het gebied van voorbereiding en planvorming in een fase terecht is gekomen, die gericht is op regie, ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud en deelnemers de wens hebben geuit te komen tot een efficiënte, slagvaardige, compacte en marktgerichte organisatie, in verband waarmee de taken van de gemeenschappelijke regeling daarop dienen te worden aangepast en geactualiseerd, ook mede gelet op de door deelnemers gewenste (integrale) gebiedsregie van het plangebied.

 • J.

  Het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 9 februari 2018, inhoudende wijziging van de naam van de gemeenschappelijke regeling in “Gemeenschappelijke Regeling Technology Base”, ook moet worden geëffectueerd in deze Regeling.

Gelet op :

Het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, meer in het bijzonder op het bepaalde in de artikelen 51 en volgende van die wet alsmede op het bepaalde in de Provinciewet en de Gemeentewet.

Besluiten:

Tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. met toestemming van Provinciale Staten en Gemeenteraad, zodanig dat de regeling als volgt komt te luiden:

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Bestuursovereenkomst: de aan deze regeling voorafgaande, tussen de deelnemers in 2009 gesloten overeenkomst (incl. addendum) als bedoeld in sub B van de considerans van deze regeling.

  • b.

   College van Burgemeester en Wethouders: het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede.

  • c.

   Projectgebied: het al dan niet aaneengesloten gebied of de gebieden, waarop is en zal worden gerealiseerd de in de considerans sub D bedoelde gebiedsontwikkeling (zie bijlage).

  • d.

   Luchthavenprofiel: het profiel van bedrijven die luchtvaart gebonden of luchthaven gebonden activiteiten ontplooien.

  • e.

   Luchthavenbesluit: het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

  • f.

   Deelnemers: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede.

  • g.

   Gedeputeerde Staten: het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

  • h.

   Gebiedsontwikkeling: de gebiedsontwikkeling Technology Base, als bedoeld in de considerans sub D en I

  • i.

   Gemeenteraad: de Gemeenteraad van Enschede.

  • j.

   Grondexploitatie: het overzicht van alle kosten en opbrengsten die verband houden met het ontwikkelen en realiseren en met het exploiteren en beheren van Technology Base binnen de kaders van de structuurvisies en gedurende de looptijd van de regeling.

  • k.

   Grondverwervingsplan: het plan waarin de beoogde verwerving en vervreemding van gronden is opgenomen, alsmede het hiervoor te hanteren grondprijsbeleid.

  • l.

   Provinciale Staten: Provinciale Staten van Overijssel.

  • m.

   Regeling: de gemeenschappelijke regeling Technology Base.

  • n.

   Regieteam: een team waarin alle kennis aanwezig is om de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe initiatieven waar nodig te begeleiden en op het beoogde niveau te brengen en borgen, onder voorzitterschap van de onafhankelijke gebiedsregisseur.

  • o.

   Onafhankelijke gebiedsregisseur: geeft vanuit verschillende invalshoeken advies op basis van de Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit voormalige vliegbasis Twente aan:

   • -

    Het college van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de wettelijke taak rond het verlenen van omgevingsvergunningen.

   • -

    Deelnemers aan het bestuur en de directie van Technology Base inzake de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen en meer algemene onderwerpen die de ontwikkeling van het gebied raken.

   • -

    (Potentiële) vestigers in het projectgebied van Technology Base.

  • p.

   Structuurvisies: de door de Gemeenteraad en door Provinciale Staten vastgestelde structuurvisies.

  • q.

   Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen die artikelen in de plaats van respectievelijk provincie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris (van de Koning), respectievelijk het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

  Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen die artikelen in de plaats van respectievelijk gemeente, de (Gemeente)raad, Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, respectievelijk het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

Artikel 2. Openbaar Lichaam

 • 1.

  Er is een regionaal Openbaar Lichaam, gevestigd te Enschede, zijnde een gemeenschappelijke regeling, met als rechtsgebied het grondgebied van de deelnemers, hierna aan te duiden als "Technology Base".

 • 2.

  Het bestuur van Technology Base bestaat uit:

  • -

   het Algemeen Bestuur

  • -

   het Dagelijks Bestuur

  • -

   de Voorzitter.

Artikel 3. Doelstelling

Technology Base heeft als doel de integrale gebiedsontwikkeling, binnen door de deelnemers gestelde kaders van het Projectgebied - ten behoeve van toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de economie, ecologie, natuur, woningbouw en leefbaarheid van de regio.

Het planologisch kader voor de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Dinkelland en Enschede, structuurvisies en de Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit voormalige Vliegbasis Twenthe.

Artikel 4. Taken

Technology Base heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het afronden van de woningbouwopgave met als doel het realiseren van een aantrekkelijk woonmilieu in een groene omgeving.

 • 2.

  Integrale gebiedsregie: business ontwikkeling, marketing, acquisitie en sturen op de ruimtelijke kaders, in afstemming met de onafhankelijke gebiedsregisseur.

 • 3.

  Gebiedsontwikkeling: het ontwikkelen en realiseren van het gebied van het bedrijvenpark en de luchthaven (bouwrijp maken, investeren in infra en kwaliteit en in voorzieningen, e.d.).

 • 4.

  Het (her)ontwikkelen en de realisatie van gebouwen.

 • 5.

  Parkmanagement (het beheer en onderhoud van bedrijvenpark en het beheer en onderhoud van de eigen gebouwen).

 • 6.

  De exploitatie van de eigen gebouwen op bedrijvenpark en luchthaven.

 • 7.

  De exploitatie van de luchthaven.

 • 8.

  Voor de realisatie van haar doelstelling zal Technology Base al het noodzakelijke verrichten ten behoeve van:

  • a.

   Het versterken van het profiel van Technology Base.

  • b.

   Het interesseren, selecteren, contracteren van dan wel verlenen van concessies aan marktpartijen voor de feitelijke realisatie van de gebiedsontwikkeling.

  • c.

   Het verwerven in eigendom van onroerende en roerende zaken, alsmede het aangaan van erfpachtovereenkomsten en gebruik- en huurovereenkomsten.

  • d.

   De (voorbereiding van de) uitvoering van werken, alsmede de directievoering en het toezicht op de uitvoering van werken.

  • e.

   Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de tot het Projectgebied behorende gronden en vastgoed.

  • f.

   Het toezicht op de luchtvaartactiviteiten op de luchthaven op basis van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

  • g.

   Het voeren van overleg met de omliggende Nederlandse en Duitse gemeenten, het Waterschap, de regio Twente, de Euregio, de rijksoverheid en de Europese Unie.

  • h.

   Het informeren van en voeren van overleg met omwonenden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties over de gebiedsontwikkeling Technology Base.

  • i.

   Het daartoe bevorderen van de ontwikkeling van een community van de huurders en gebruikers op Technology Base.

  • j.

   Samenwerken met partners in allianties ziend op projecten ten behoeve van de rijke cultuurhistorie, de landschappelijke kwaliteit en het benutten van de recreatieve kansen in het gebied.

  • k.

   Het afstemmen van de gebiedsontwikkeling Technology Base op andere regionale gebiedsontwikkelingen op het terrein van economische ontwikkeling en infrastructuur.

  • l.

   Het zorgdragen voor een in alle fasen van het project adequate organisatie van Technology Base, waaronder het waarborgen van een goede inrichting en budgettering alsmede verantwoording en risicobeheersing van de gebiedsontwikkeling.

 • 9.

  Ten aanzien van de exploitatie en het beheer van de gebiedsontwikkeling zal Technology Base:

  • a.

   Alle beheersactiviteiten uitvoeren die nodig zijn voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling en voor de instandhouding van onroerende en roerende eigendommen.

  • b.

   Voor wat betreft de woonparken zorgdragen voor het onderhoud en het beheer van de huidige en toekomstige openbare ruimte totdat zo spoedig mogelijk na oplevering deze aan de gemeente Enschede of andere eindbeheerders in eigendom worden overgedragen dan wel in erfpacht worden uitgegeven.

  • c.

   Voor wat betreft de overige gronden van Technology Base het zorgdragen van het onderhoud en beheer van de niet verhuurde, in erfpacht of in gebruik gegeven niet openbare gronden en het overdragen in eigendom en beheer aan reguliere nutsbedrijven van de ondergrondse infrastructuur.

  • d.

   Jaarlijks een grondexploitatie vaststellen binnen uitgangspunten van het planologisch kader. Wijzigingen in de grondexploitatie dienen steeds in overeenstemming te zijn met de vastgestelde basis- of nadien gewijzigde/te wijzigen uitgangspunten.

  • e.

   Als onderdeel van de Grondexploitatie een Grondverwervingsplan opstellen, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

  • f.

   Een gronduitgiftebeleid vaststellen, dat wordt uitgewerkt in Algemene voorwaarden voor gronduitgifte (erfpachtvoorwaarden).

  • g.

   Een aanbestedingsbeleid vaststellen met inachtneming van de (Europese) regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht.

  • h.

   Bedrijven die zich op de luchthaven of het hieraan verbonden bedrijventerrein willen vestigen, maar niet voldoen aan het Luchthavenprofiel en Luchthavenbesluit, verwijzen naar andere alternatieve bedrijventerreinen in de regio.

Artikel 5. Bevoegdheden

Dit artikel bevat geen limitatieve opsomming van de bevoegdheden van Technology Base en beoogt geen beperking aan te brengen in de bevoegdheden die Technology Base van rechtswege heeft.

 • 1.

  Met betrekking tot de in artikel 4 genoemde taken behoren aan Technology Base onder meer de volgende bevoegdheden:

 • a.

  Het verkrijgen en vervreemden van de eigendom van onroerende en roerende zaken.

 • b.

  Het aangaan van erfpachtovereenkomsten, huur- en gebruiksovereenkomsten.

 • c.

  Het aangaan van overeenkomsten en aanbesteden van werken, diensten en leveringen met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling en het beheer van de tot het Projectgebied behorende gronden en het vastgoed.

 • d.

  Het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten en het waarborgen van geldelijke verplichtingen.

 • e.

  Het aangaan van organisatorische en/of facilitaire samenwerking met derden, waaronder andere overheidslichamen, maatschappelijke organisaties, onder meer op het gebied van natuur en milieu en andere belangenorganisaties, indien dat voor een effectieve behartiging van de belangen van Technology Base noodzakelijk is.

 • f.

  Het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen, aan wie opdracht wordt gegeven om onderdelen van de in art. 4 genoemde taken binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling feitelijk te realiseren.

Artikel 6. Verplichtingen van de deelnemers

 • 1.

  Teneinde de in artikel 3 omschreven doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zullen de deelnemers zich inspannen om maximaal medewerking te verlenen aan de te voeren procedures op het gebied van onder meer de ruimtelijke ordening en het milieu die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de beoogde gebiedsontwikkeling.

 • 2.

  Deelnemers zullen zich ervoor inspannen dat hun ruimtelijk beleid en planologie worden afgestemd en ingericht op de beoogde gebiedsontwikkeling, mede ten behoeve van een optimale exploitatie en een verantwoord beheer.

 • 3.

  Vergunningaanvragen ten behoeve van Technology Base zelf worden door Technology Base in overleg met het daartoe bevoegde gezag opgesteld, waarna dat gezag zich maximaal zal inspannen om tot een vlotte afwerking van de vereiste procedures te komen.

 • 4.

  Deelnemers spannen zich maximaal in om (vergunningsaan)vragen van vestigers (degenen die grond hebben gekocht of in erfpacht hebben gekregen) snel en adequaat te behandelen.

Hoofdstuk II. Bestuur

Het bestuur van Technology Base bestaat uit:

 • a.

  het Algemeen Bestuur

 • b.

  het Dagelijks Bestuur

 • c.

  de Voorzitter

Artikel 7. Het Algemeen Bestuur

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden die als volgt worden benoemd:

  • -

   Vier door Gedeputeerde Staten aan te wijzen leden uit haar midden

  • -

   Vier door het College van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen leden uit haar midden.

 • 2.

  Voor ieder lid van het Algemeen Bestuur wordt op gelijke wijze een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en plv. voorzitter aan. De zittingsperiode van de voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur bepaald.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur kan personen uitnodigen om als adviseur aan zijn vergaderingen deel te nemen.

 • 5.

  De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan de zittingsduur van Provinciale Staten, respectievelijk de Gemeenteraad.

 • 6.

  De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertien weken na installatie van Gedeputeerde Staten respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders.

  Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van de (plaatsvervangend) leden van het Algemeen Bestuur bij vaststelling van deze regeling, dan wel uiterlijk binnen acht weken daarna.

 • 7.

  Aftredende leden en plaatsvervangende leden kunnen opnieuw worden benoemd. De leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. Beëindiging van het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten, respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders leidt tot beëindiging van het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

 • 8.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de Wet blijft degene die ontslag neemt als lid van het Algemeen Bestuur de functie waarnemen tot in de opvolging is voorzien.

 • 9.

  Wanneer door een lid van het Algemeen Bestuur gehandeld is in strijd met het bepaalde in artikel 52, lid 1 jo. artikel 20, lid 1 van de wet is op de voet van artikel 52, lid 2 van de wet het bepaalde in artikel X 7, lid 1 tot en met 5 van de Kieswet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Bevoegdheden Algemeen Bestuur

 • 1.

  Aan het Algemeen Bestuur komen alle bevoegdheden toe, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

 • 2.

  De volgende bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn niet overdraagbaar:

  • a.

   het vaststellen en wijzigen van de begroting, de grondexploitatie, het grondverwervingsplan, wijziging van het projectgebied ten behoeve van compensatie in het kader van de Wet natuurbescherming en bereikbaarheid, de meerjarenraming en het vaststellen van de jaarrekening.

  • b.

   het vaststellen en wijzigen van een reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

  • c.

   het overeenkomstig artikel 212 Gemeentewet jo. artikel 216 Provinciewet vaststellen en wijzigen van een verordening over de uitgangspunten voor het financiële beleid, en van regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.

  • d.

   het overeenkomstig artikel 213/213a Gemeentewet jo. artikel 217 Provinciewet vaststellen en wijzigen van een verordening met regels voor de controle op het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie.

  • e.

   het doen van voorstellen tot wijziging van de Regeling in verband met uitbreiding van het Projectgebied, met de toetreding tot of de uittreding uit de Regeling van deelnemers of opheffing van de Regeling.

  • f.

   het doen oprichten van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 sub e en f.

 • 3.

  Besluiten met betrekking tot de in dit artikel genoemde bevoegdheden worden met unanimiteit van stemmen binnen het Algemeen Bestuur genomen, tenzij in deze Regeling anders is aangegeven.

Artikel 9. Informatie- en verantwoordingsplicht Algemeen Bestuur

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Wet verschaft een lid van het Algemeen Bestuur aan Provinciale Staten respectievelijk de Gemeenteraad binnen zes weken alle inlichtingen, die door Provinciale Staten respectievelijk de Gemeenteraad of één of meer leden daarvan worden gevraagd.

 • 2.

  Een lid van het Algemeen Bestuur is aan Provinciale Staten respectievelijk de Gemeenteraad verantwoording verschuldigd voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.

 • 3.

  Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het college van gedeputeerde staten respectievelijk college van burgemeester en wethouders verantwoording verschuldigd voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.

Artikel 10. Het Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur en drie leden van het Algemeen Bestuur. De deelnemers dienen in een evenredig aantal vertegenwoordigd te zijn in het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De voorzitter van het Algemeen Bestuur, respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Bij het einde van het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt van rechtswege het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

 • 4.

  In geval van ontstentenis van een lid van het Dagelijks Bestuur of van een naar het oordeel van de voorzitter te langdurige verhindering anderszins tot het vervullen van zijn taak als zodanig treedt het voor dit bestuurslid aangewezen plaatsvervangende lid van de deelnemer op als lid van het Dagelijks Bestuur.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur kan personen uitnodigen als adviseur aan zijn vergaderingen deel te nemen.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur kan een taakverdeling vaststellen voor de leden.

 • 7.

  Op leden van het Dagelijks Bestuur is het bepaalde in artikel 7, lid 9 hiervoor van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is in ieder geval bevoegd:

  • a.

   Het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast.

  • b.

   Beslissingen van het Algemeen Bestuur voor te bereiden en uit te voeren.

  • c.

   Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam personeel aan te nemen, te schorsen en te ontslaan.

  • d.

   Tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet.

  • e.

   Het vaststellen van plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van werken en leveranties, welker vaststelling het Algemeen Bestuur zich niet heeft voorbehouden.

  • f.

   Het vaststellen en wijzigen van een reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

  • g.

   Het houden van toezicht op de handelingen van de directeur.

  • h.

   Het behartigen van de belangen van Technology Base bij andere overheidslichamen en instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor Technology Base van belang is, en voor zover niet is gemandateerd aan de directeur.

  • i.

   Het desgevraagd dienen van bericht en raad over alle zaken, Technology Base betreffende, aan de departementen van het landelijk bestuur, aan het provinciaal bestuur van Overijssel en aan het gemeentebestuur van Enschede, tenzij zulks van het Algemeen Bestuur wordt verlangd.

  • j.

   Te besluiten namens het openbaar lichaam, het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur tot het voeren van rechtsgedingen en tot het aangaan van minnelijke schikkingen ter voorkoming dan wel beëindiging daarvan, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het Algemeen Bestuur, voor zover het het Algemeen Bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

 • 2.

  Besluiten met betrekking tot de in het vorige lid genoemde bevoegdheden met unanimiteit van stemmen binnen het Dagelijks Bestuur te nemen.

 • 3.

  Een of meer van de leden van het Dagelijks Bestuur of de directeur mandaat verlenen dan wel machtigen tot de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

 • 4.

  Ten behoeve van een slagvaardig bestuur en beheer de in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden uitoefenen door middel van het nemen van besluiten die - mits passend binnen het totaal van de begroting - in financieel opzicht 10% mogen afwijken met een maximum van eur. 100.000,- van hetgeen ingevolge de vigerende begroting zou hebben te gelden.

 • 5.

  Ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen te nemen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht.

Artikel 12. Informatie- en verantwoordingsplicht Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd over het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur geeft het Algemeen Bestuur alle inlichtingen die het Algemeen Bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Het Dagelijks Bestuur verstrekt de inlichtingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan overeenkomstig artikel 19a van de wet besluiten een lid van het Dagelijks Bestuur ontslag te verlenen. Het besluit tot ontslag wordt bij meerderheid van stemmen door het Algemeen Bestuur genomen.

Artikel 13. Vergaderingen van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

 • 1.

  In de vergadering van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur worden geen besluiten genomen indien niet ten minste de meerderheid van de (plaatsvervangende) leden, waaronder in ieder geval de (plaatsvervangend) voorzitter, van het bestuur aanwezig is.

 • 2.

  Op het houden en de orde van vergaderingen van het Algemeen Bestuur en op het opleggen van geheimhouding van het in besloten vergaderingen behandelde en omtrent de inhoud van aan het Algemeen Bestuur overgelegde stukken zijn ingevolge artikel 52, lid 1, sub f van de wet, niet de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet, maar het bepaalde in artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Provinciewet van toepassing.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of een van zijn leden dit verzoekt.

 • 4.

  Voor de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur en de (oplegging en opheffing van de) verplichting tot geheimhouding zijn de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Provinciewet voor het College van Gedeputeerde Staten van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De door het Algemeen Bestuur vastgestelde reglementen van orde voor hun vergaderingen alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de deelnemers.

 • 6.

  In vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt met unanimiteit van stemmen van de leden besloten, tenzij in deze regeling anders is aangegeven. Er kan bij volmacht worden gestemd.

 • 7.

  Indien besluitvorming niet mogelijk is, omdat unanimiteit ontbreekt of de stemmen staken, wordt het desbetreffende onderwerp ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Ingeval ook het Algemeen Bestuur niet tot besluitvorming komt geldt de geschillenregeling uit artikel 32.

Artikel 14. De voorzitter

 • 1.

  Leidt de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  Tekent samen met de secretaris de documenten, die door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld.

 • 3.

  Vertegenwoordigt Technology Base in en buiten rechte en kan die vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon. In het geval het orgaan, waar de voorzitter deel van uitmaakt, partij is in een geding waarin Technology Base is betrokken, wordt Technology Base zo nodig vertegenwoordigd door een ander door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen lid. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Artikel 15. Adviescommissies

 • 1.

  Indien het Algemeen Bestuur op de voet van het bepaalde in artikel 24 van de Wet adviescommissies instelt en de bevoegdheden en de samenstelling daarvan regelt, is het bepaalde in artikel 22 Provinciewet van overeenkomstige toepassing terwijl - als het gaat om commissieleden die geen orgaan zijn van een van de deelnemers of daarvan geen deel uitmaken - op de ontvangst van vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen van deze commissies niet de artikelen 96 tot en met 99 Gemeentewet doch de artikelen 93 tot en met 96 Provinciewet van toepassing zijn.

 • 2.

  Indien het Algemeen Bestuur met het oog op de behartiging van bepaalde in artikel 3 van deze regeling bedoelde belangen een commissie heeft ingesteld, de bevoegdheden en samenstelling daarvan heeft geregeld en voor de leden van die commissie tevens tegemoetkomingen in, of vergoedingen van de al dan niet bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen heeft vastgesteld, zijn de artikelen 93 tot en met 96 van de Provinciewet van toepassing.

Artikel 16. Vergoedingen

 • 1.

  De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur komen niet voor een vergoeding, anders dan voor het declareren van gemaakte onkosten, in aanmerking.

 • 2.

  De leden van een adviescommissie die geen deel uitmaken van de organen van de deelnemers kunnen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding ontvangen waarvan de hoogte door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Hoofdstuk III. Personeel

Artikel 17. Secretaris

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur benoemt een secretaris. De secretaris kan niet zijn een lid van het Algemeen of Dagelijks Bestuur of van de organen waaruit en waardoor die leden zijn benoemd of aangewezen.

  Het Dagelijks Bestuur kan de directeur aanwijzen als secretaris van het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan de secretaris schorsen.

  Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

 • 3.

  Artikel 20 van de Wet is op hem van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de secretaris met machtiging daartoe van het Dagelijks Bestuur handelingen als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet mag verrichten.

 • 4.

  De vergoeding van de secretaris wordt periodiek vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 18. Taken van de secretaris

 • 1.

  De secretaris heeft tot taak de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur voor te bereiden en verslaglegging daarvan te doen en verder het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter in alles dat de hun opgedragen taak aangaat behulpzaam te zijn.

 • 2.

  Door de secretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan medeondertekend.

 • 3.

  Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de (plaatsvervangend) secretaris vervangen op de wijze door het Dagelijks Bestuur te bepalen.

Artikel 19. De directeur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur benoemt een directeur. De directeur kan niet zijn een lid van het Algemeen of Dagelijks Bestuur of van de organen waaruit en waardoor die leden zijn benoemd of aangewezen.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan de directeur schorsen.

  Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

 • 3.

  De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de directeur worden geregeld in een directiestatuut dat door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld.

  Hierin zal onder meer worden bepaald op welke wijze de directeur is belast met de dagelijkse aansturing en leiding van alle tactische en operationele werkzaamheden en marktactiviteiten van Technology Base.

 • 4.

  De directeur mag – behoudens machtiging daartoe van het Dagelijks Bestuur – geen handelingen verrichten als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de Wet.

 • 5.

  De directeur kan door het Dagelijks Bestuur worden benoemd tot secretaris van het Algemeen Bestuur.

 • 6.

  De directeur woont de vergaderingen bij van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. Hij heeft in deze vergaderingen een adviserende stem.

 • 7.

  Het Dagelijks Bestuur kan een plaatsvervanger voor de directeur aanwijzen.

 • 8.

  Door de directeur uit te oefenen andere bezoldigde betrekkingen, opdrachten of ambten mogen niet strijdig zijn met de uitoefening van taken van directeur van Technology Base. De Directeur mag daarom geen andere bezoldigde betrekkingen of opdrachten aannemen of ambten bekleden zonder hiervan voorafgaande schriftelijke mededeling te doen aan het Dagelijks Bestuur.

 • 9.

  De vergoeding van de directeur wordt periodiek door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Deze vergoeding zal plaatsvinden met inachtneming van binnen de overheid gangbare normen.

Artikel 20. Rechtspositie personeel Technology Base en het inlenen van personeel

 • 1.

  De rechtspositionele voorwaarden van het personeel van Technology Base worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur is belast met het inlenen van personeel voor Technology Base.

 • 3.

  De honorering van ingeleend personeel zal plaatsvinden met inachtneming van binnen de overheid gangbare normen.

Hoofdstuk IV. Financiën

Artikel 21. Inrichting van het financieel beheer

 • 1.

  De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag worden ingericht, overeenkomstig bij Algemene Maatregel van Bestuur gegeven regels.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 212 en 213 Gemeentewet jo. 216 en 217 Provinciewet verordeningen vast waarin behalve regels met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie van Technology Base de uitgangspunten zijn vervat betreffende het financiële beleid en het financieel beheer van Technology Base en de exploitatie van het Projectgebied. In deze verordening staan tevens voorschriften opgenomen met betrekking tot de controle op het financiële beheer door en op de inrichting van de financiële organisatie van Technology Base.

Artikel 22. Begroting

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de Gemeenteraad en aan Provinciale Staten.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken, doch uiterlijk 15 april, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, onder bijvoeging van de grondexploitatie en voorzien van een toelichting en een inzicht in de financiële toestand en meerjarenraming van de GR voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren toe aan Provinciale Staten en aan de Gemeenteraad.

  Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

  Voor de grondexploitatie geldt dat deze, in verband met het marktgevoelig karakter, onder geheimhouding ter inzage zal worden gelegd bij Provinciale Staten en de Gemeenteraad.

  Op de ontwerpbegroting zijn de artikelen 193 t/m 196 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing.

  Provinciale Staten en de Gemeenteraad kunnen binnen acht weken na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur schriftelijk zienswijzen indienen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze schriftelijke zienswijzen, eventueel voorzien van een schriftelijke reactie daarop bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens uiterlijk 15 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de begroting vast.

 • 4.

  Twee weken nadat deze is vastgesteld, doch uiterlijk 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, zendt het Dagelijks Bestuur - zo nodig - de begroting aan Provinciale Staten en de Gemeenteraad, die bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bedenkingen kunnen indienen.

Artikel 23. Jaarrekening

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april de voorlopige jaarrekening met het verslag van de accountant aan de Gemeenteraad en aan Provinciale Staten.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur legt jaarlijks voor 1 mei aan het Algemeen Bestuur verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar, onder overlegging van de ontwerp-jaarrekening, het ingediende jaarverslag met de daarbij behorende bescheiden en indien noodzakelijk een berekening van de door de deelnemers te betalen bijdragen ten behoeve van de exploitatie van Technology Base alsmede het rapport van de met de controles belaste registeraccountant. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, met uitzondering van het eerste boekjaar. Het eerste boekjaar kent, op basis van de in artikel 34 genoemde oprichtingsdatum, een verslagperiode van 13 maanden.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de jaarrekening alsmede de verwerking van het hierin opgenomen exploitatieresultaat voor 1 juli vast.

 • 4.

  Twee weken nadat deze is vastgesteld, doch voor 15 juli volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5.

  Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt - voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft - het Dagelijks Bestuur tot decharge behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Artikel 24. Exploitatie, inbreng en risico

 • 1.

  Het Projectgebied betreft één exploitatie. Het resultaat bestaat uit baten en lasten van de grondexploitatie, luchthavenexploitatie en de overige baten en lasten.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur besluit of een nadelig exploitatiesaldo van Technology Base;

  • a.

   geheel of gedeeltelijk wordt afgeschreven ten laste van de algemene reserve, dan wel

  • b.

   geheel of gedeeltelijk in rekening wordt gebracht bij de deelnemers.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur besluit over de bestemming van een positief exploitatiesaldo van de jaarrekening van Technology Base.

 • 4.

  Indien bij besluit van het Algemeen Bestuur tekorten in rekening worden gebracht bij de deelnemers of een positief saldo wordt uitgekeerd of toepassing wordt gegeven aan art. 24 lid 5, geschiedt dat in de volgende verhouding:

  • 50% provincie Overijssel.

  • 50% gemeente Enschede.

 • 5.

  De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 6.

  Bij het treffen van deze Regeling dragen de deelnemers er zorg voor dat Technology Base over middelen kan beschikken om haar taken te kunnen (doen) uitvoeren. De deelnemers stellen zich conform de hiervoor bedoelde verdeelsleutel borg voor het jaarlijks per 1 januari herziene gecalculeerde resultaat (NCW) alsook voor de per die datum gecalculeerde risico's, zoals berekend in de exploitatie.

 • 7.

  Ingebracht worden voorts de aanspraken op zowel de door een of meer van de deelnemers ten behoeve van de gebiedsontwikkeling toegezegde bijdragen in de gebiedsontwikkeling.

 • 8.

  Door de vaststelling van de in dit artikel bedoelde verdeelsleutel komen alle in de voorbereidingsfase afgesproken andere verdeelsleutels te vervallen.

Hoofdstuk V. Overige bepalingen

Artikel 25. Onroerende zaken en roerende zaken

 • 1.

  Indien en voor zover de provincie Overijssel of de gemeente Enschede de eigendom heeft van onroerende zaken in het Projectgebied en waarover Technology Base in het kader van zijn doelstelling als eigenaar dient te beschikken, worden die zaken tegen vergoeding van de verwervingskosten en vermeerderd met de bijkomende kosten, aan Technology Base in eigendom overgedragen.

 • 2.

  Indien en voor zover noch de provincie Overijssel noch de gemeente Enschede de eigendom van in het Projectgebied gelegen onroerende zaken heeft, worden op instigatie van Technology Base en op grond van het daaromtrent bepaalde in het Grondverwervingsplan pogingen ondernomen om die zaken minnelijk in eigendom te verwerven. Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, zal de gemeente Enschede zich ervoor inzetten dat aan de Kroon wordt verzocht tot onteigening te besluiten.

Artikel 26. Oprichten rechtspersonen

 • 1.

  Het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen en het aangaan van publiek/private samenwerkingsverbanden zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 sub f behoeft besluitvorming van het Algemeen Bestuur bij unanimiteit.

 • 2.

  Provinciale Staten en Gemeenteraad kunnen tevoren hun zienswijze inbrengen tegen het aan ieder van hen tenminste acht weken voordien door het Dagelijks Bestuur toegezonden concept oprichtings- of samenwerkingsbesluit, vergezeld van de daaraan verbonden motivatie en voorwaarden.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt het oprichtings- of samenwerkingsbesluit vast.

Artikel 27. Archief

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden, met inachtneming van de bepalingen van de Archiefwet.

 • 2.

  De Directeur is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 28. Uitingen

Het Dagelijks Bestuur zal ervoor zorg dragen dat bij uitingen in beeld en geschrift tot uitdrukking wordt gebracht dat Technology Base een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede is.

Artikel 29. Toetreding en uittreding

 • 1.

  Toetreding van andere gemeenten tot deze Regeling is mogelijk per 1 januari van enig jaar bij besluit van Provinciale Staten en de Gemeenteraad en behoeft een op unanimiteit berustende instemming van het Algemeen Bestuur, dat de voorwaarden van toetreding vaststelt. Die voorwaarden behelzen in ieder geval dat de toetredende deelnemer zich garant stelt voor een evenredig deel van het per moment van toetreding voorziene risico.

 • 2.

  De deelnemers kunnen tevoren een zienswijze indienen over ieder hen daartoe tenminste acht weken voordien door het Dagelijks Bestuur toegezonden concept van een toetredingsbesluit vergezeld van de daaraan te verbinden voorwaarden.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur regelt zo nodig tevens de gevolgen van toetreding door andere gemeente(n) voor de overige deelnemers.

 • 4.

  Het besluit tot toetreding van andere gemeenten tot deze regeling wordt door het Dagelijks Bestuur behalve in afschrift aan de toetredende gemeenten ook aan de andere deelnemers toegezonden, zulks mede met het oog op de opname in de registers als bedoeld in artikel 27 van de Wet.

  Uittreden is slechts mogelijk per 1 januari van enig jaar en alleen met inachtneming van na te noemen termijnen.

 • 5.

  Van een door een der deelnemers genomen besluit tot uittreding wordt tevoren schriftelijk kennisgegeven aan het Algemeen Bestuur en aan de overige deelnemers.

  Bij de kennisgeving wordt in verband met afwikkeling van de financiële gevolgen van de uittreding - behoudens het bepaalde in het volgende lid - een termijn van ten minste 2 jaren na verzending van de kennisgeving in acht genomen.

 • 6.

  Het Algemeen Bestuur regelt, na overleg met de uittredende Deelnemer(s), de financiële consequenties alsmede de overige gevolgen van de uittreding met dien verstande dat aan een uittredende Deelnemer de overeenkomstig artikel 24, lid 5 van deze regeling ingebrachte middelen zullen worden gerestitueerd onder aftrek van het tekort op de exploitatieopzet, zulks in de verhouding als in artikel 24 van deze Regeling bepaald en zoals te begroten naar de stand van en per peildatum van het moment van uittreden, een en ander onder handhaving van diens borgstelling voor het in dat artikel bedoelde en per datum voormelde peildatum geldende risico. De consequenties betreffen in elk geval de rente en aflossing van de geldleningen. De overige gevolgen kunnen onder meer betrekking hebben op de financiële consequenties van personele en materiële verplichtingen van Technology Base.

Artikel 30. Wijziging

 • 1.

  Deze regeling kan op voorstel van het Algemeen Bestuur of van een deelnemer worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van alle deelnemende colleges met toestemming van hun raden dan wel staten.

 • 2.

  Indien het Algemeen Bestuur een wijziging van deze regeling wenselijk acht, zendt het Dagelijks Bestuur de door het Algemeen Bestuur vastgestelde ontwerpwijziging met een toelichting aan de colleges.

 • 3.

  De colleges hebben de gelegenheid binnen acht weken na dagtekening hun zienswijzen naar voren te brengen dan wel toestemming als bedoeld in artikel 51 van de wet te vragen aan hun gemeenteraden dan wel Provinciale Staten en een besluit te nemen.

 • 4.

  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op een wijziging van de regeling die uitsluitend betrekking heeft op aanpassingen aan veranderde wettelijke bepalingen. Tot dergelijke wijziging kan worden besloten door middel van een besluit van het Algemeen Bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 31. Opheffing en liquidatie

 • 1.

  Een besluit tot opheffing wordt door het Dagelijks Bestuur van het Technology Base verzonden aan de deelnemers, zulks mede met het oog op de opname in de registers als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Indien de wet dit toelaat, kan deze gemeenschappelijke regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de betrokken bestuursorganen van de deelnemers met toestemming van hun Raad dan wel Provinciale Staten.

 • 3.

  Door het Algemeen Bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld na alle deelnemers te hebben geraadpleegd. In het liquidatieplan worden de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de opheffing geregeld.

 • 4.

  Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. De activa worden gewaardeerd door een commissie, waarin zitting hebben een jurist, een accountant, een fiscalist, een planeconoom en een rentmeester-taxateur. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Bij een dergelijke afwikkeling geldt als basisuitgangspunt dat activa en passiva na aftrek van alle met de opheffing en liquidatie samenhangende kosten worden verdeeld naar rato van de verhoudingen zoals die staan vermeld in artikel 24 lid 4 tenzij bij de inbreng of het ontstaan van die activa en passiva andere afspraken zijn gemaakt.

 • 6.

  Het liquidatieplan omvat, indien relevant, een sociaal plan en voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel dat is aangesteld bij of in dienst is van Technology Base.

 • 7.

  Bij de ontbinding van Technology Base in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft Technology Base voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Artikel 32 Geschillenregeling

 • 1.

  Alle geschillen, die tussen de deelnemers bij de uitvoering van deze Regeling mochten ontstaan, worden zoveel mogelijk in goed onderling overleg opgelost. Er is sprake van een geschil als een van de deelnemers daarvan aan de andere deelnemers schriftelijk, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging, heeft kennisgegeven.

 • 2.

  Geschillen, die tussen de deelnemers ontstaan bij de uitvoering van deze Regeling, evenals geschillen, die ontstaan op basis van uit deze Regeling voortvloeiende besluiten en/of rechtshandelingen, zullen uitsluitend worden beslecht middels arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederland Arbitrage Instituut te Rotterdam.

  Hoger beroep wordt uitgesloten.

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 33. Werking(sduur), slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze Regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De bij deze Regeling behorende bijlage is een geïntegreerd onderdeel van de Regeling. Hetgeen – al dan niet voortbouwend op het in de Bestuursovereenkomst bepaalde – in deze Regeling opnieuw is vastgelegd en omschreven heeft – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – gelding boven de wijze waarop het in die Bestuursovereenkomst is vastgelegd en omschreven.

 • 3.

  Voor zover in deze Regeling wordt verwezen naar het bepaalde in de Wet dan wel naar het bepaalde in andere wettelijke regelingen en deze Wet of die andere wettelijke regelingen na inwerkingtreding van deze regeling gewijzigd in werking treden, wordt het bepaalde in deze Regeling zoveel mogelijk geacht daarmee vanaf dat moment in overeenstemming te zijn en – indien nodig – zo spoedig mogelijk daarna daarmee expliciet in overeenstemming te worden gebracht.

Artikel 34. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze Regeling treedt in werking op 1 juli 2020, waarop de bevoegde organen van de deelnemers tot gewijzigd treffen van deze Regeling hebben besloten.

 • 2.

  Aanstonds nadat de bevoegde organen van de deelnemers tot het treffen of wijzigen van deze regeling hebben besloten, dragen Gedeputeerde Staten met inachtneming van het bepaalde in artikel 53, lid 2 van de Wet zorg voor de bekendmaking van deze Regeling.

 • 3.

  Deze Regeling treedt in werking de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 35. Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling Technology Base.”

Bijlage:  

De kaart met het Projectgebied, zijnde het exploitatiegebied waarop de gebiedsontwikkeling Technology Base zal worden gerealiseerd.

Toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Technology Base en omgeving

Algemene toelichting

Als algemene toelichting op deze Gemeenschappelijke Regeling worden aangemerkt de bestuursvoorstellen waarmee deze geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming aan de organen der deelnemers zijn voorgelegd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In de begripsdefinities is de onafhankelijke gebiedsregisseur geduid.

Deze functionaris geeft vanuit verschillende invalshoeken advies op basis van de Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit voormalige vliegbasis Twente:

 • -

  Aan het college van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de wettelijke taak rond het verlenen van omgevingsvergunningen,

 • -

  Aan deelnemers en aan het bestuur en de directie van Technology Base inzake de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen en meer algemene onderwerpen die de ontwikkeling van het gebied raken.

 • -

  Aan (potentiële) vestigers in het projectgebied van Technology Base.

De gebiedsregisseur heeft een agenderende rol. Het regieteam houdt zich aan het protocol waarin de werkwijze is vastgelegd.

Artikelen 3, 4 en 5

De artikelen 3 tot en met 5 van deze regeling bieden duidelijkheid over de doelstelling van de regeling, de taken die zij zal uitvoeren en de bevoegdheden die hiervoor door de daartoe bevoegde organen van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Enschede aan de gemeenschappelijke regeling worden overgedragen.

 

In artikel 4 lid 1 sub f is opgenomen dat de Gemeenschappelijke Regeling als taak heeft het houden van toezicht op de luchtvaartactiviteiten op de luchthaven op basis van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. De provincie Overijssel is met ingang van 30 maart 2017 het bevoegd gezag voor het vliegverkeer op Twente Airport. In dit besluit van 1 maart 2017 zijn randvoorwaarden op milieugebied vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twente te realiseren, als onderdeel van de Technology Base. Nu de militaire status van de luchthaven is opgeheven hebben Provinciale Staten op basis van de Wet Luchtvaart door middel van een verordening een Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld.

 

In artikel 4 lid 9 sub c wordt aangegeven dat de openbare ruimte in erfpacht kan worden uitgegeven. Hierbij wordt aangetekend dat dit met name voor de luchthaven en het bedrijventerrein een optie is.

 

In artikel 4 lid 9 sub g is als taak opgenomen dat het Algemeen Bestuur een aanbestedingsbeleid vaststelt. Het Algemeen Bestuur dient het aanbestedingsbeleid af te stemmen met het op dit terrein vastgestelde provinciale en gemeentelijke beleid.

Artikel 7

De getalsverhouding 3-3 in het Algemeen Bestuur is gekozen in verband met de afgesproken verdeelsleutel voor exploitatie, inbreng en risico (50% en 50%, zie artikel 24).

Artikel 8

In artikel 10, lid 1 is bepaald dat het Algemeen Bestuur uit acht leden bestaat en het Dagelijks Bestuur uit 3 leden en de voorzitter. Hier is voor gekozen opdat de controlerende verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur ten opzichte van het Dagelijks Bestuur ook daadwerkelijk vorm krijgt.

Artikelen 7, 8, 10 en 11

Deze artikelen handelen over de taken en bevoegdheden en over de wijze waarop de besluitvorming (dienaangaande) binnen het Bestuur plaatsvindt.

Artikel 8, lid 3 en artikel 11, lid 2 en de leden 6 en 7 van artikel 13 bevatten de hoofdregels omtrent de wijze van besluiten.

In lid 1 van artikel 13 is het quorum vastgelegd (besluitvorming alleen indien meerderheid van leden (of plaatsvervangers) aanwezig is, waaronder in ieder geval de voorzitter.

In artikel 8 lid 2 c en artikel 11 lid 1 c is opgenomen dat het Algemeen Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur voor haar vergaderingen een reglement van orde zal vaststellen. Zij zal daarbij de bepalingen uit de Provinciewet in acht nemen zoals genoemd in artikel 13 lid 2 van de Regeling.

Een compleet overzicht van de bij het vergaderen en het stemmen over besluiten in acht te nemen regels zal op grond van het bepaalde in de in artikel 13 lid 2 van de Regeling, genoemde artikelen van de Provinciewet nog eens woordelijk worden opgenomen in (de toelichting bij) de reglementen van orde die dienen te worden opgesteld.

 

Het AB en DB kunnen in hun reglementen van orde voor vergaderingen de vergaderfrequentie bepalen. Gelet op de slagvaardigheid zal dit tot een wettelijk minimum van jaarlijks tweemaal worden beperkt. De directie zal de dagelijkse bedrijfsvoering voeren.

Artikel 15 Adviescommissies

Op grond van artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen kan het Algemeen Bestuur commissies van advies instellen. Het regelt de bevoegdheden en de samenstelling.

Vaste adviescommissie

De instelling van vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur of van de voorzitter.

Andere adviescommissie

Andere commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter worden door het Dagelijks Bestuur of de voorzitter ingesteld.

 

Met deze mogelijkheid kan het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur of de voorzitter kiezen om een vaste of een andere (incidentele) adviescommissie in te stellen.

Artikelen 17 en 19

Er is gekozen voor de mogelijkheid om de functie van secretaris en directeur te verenigen in een persoon. Indien deze situatie zich voordoet zal bij het vaststellen van de rechtspositie of inleenvergoeding van de desbetreffende functionaris geen sprake mogen zijn van een cumulatie van vergoedingen.

De vergoeding van de secretaris en directeur wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Indien de directeur extern wordt ingehuurd, zal in de overeenkomst worden vastgelegd dat er geen sprake mag zijn van tegenstrijdige belangen tussen Technology Base en andere opdrachten die de directeur (of de organisatie waarvoor hij werkzaam is) vervuld.

Artikel 20

Technology Base blijft naar verwachting vooral gebruik maken van extern personeel. Het kan hierbij gaan om de inleen van ambtelijk personeel van de deelnemers of de inleen van extern personeel via marktpartijen.

De directeur kan worden gemandateerd om personeel in te lenen, met uitzondering van de inleen voor de functies directeur en secretaris of de inleen van een private partij waarvoor de directeur werkzaam is of waarvan de directeur eigenaar is.

De directeur dient bij het inlenen van extern personeel een honorering toe te passen met inachtneming van de binnen de overheid geldende normen.

De bevoegdheid tot het aannemen van personeel in dienstbetrekking door Technology Base ligt bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 21

De in het eerste lid bedoelde AMvB is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, Stb. 2003 27, dat op 1 februari 2003 in werking is getreden.

Artikel 22 en 23

De vaststellingsbesluiten inzake de Begroting en de Jaarrekening dienen door het Algemeen Bestuur te worden genomen. Bij de besluitvorming daaromtrent hebben de organen van deelnemers ook inspraak. Zij kunnen op grond van het bepaalde in artikel 59, lid 4 van de Wet zo nodig ook bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hun zienswijze naar voren brengen.

De jaarrekening wordt door het Dagelijks Bestuur uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar of 2 weken nadat deze is vastgesteld naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gezonden.

Artikel 26

Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het oprichten van een rechtspersoon indien dit nodig wordt geacht voor de uitvoering van de omschreven (deel)taken en realisatie van de met de gebiedsontwikkeling gemoeide belangen.

Voorafgaand aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op het voorgenomen besluit. Het zienswijzerecht is verankerd in artikel 77a Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 29

Het Algemeen Bestuur besluit tot toetreding en uittreding en de voorwaarden waaronder een en ander kan geschieden, ook al is daartoe eerder bevoegdelijk door de deelnemers besloten. De regeling behoeft daarvoor niet te worden gewijzigd, aangezien een toetredings- of uittredingsbesluit niet los gezien kan worden van de vigerende regeling.

De thans opgenomen bepalingen voorzien thans alleen in de mogelijkheid om de toetreding van andere gemeenten mogelijk te maken.

Toetreders en uittreders zijn niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van voor hun toetreding respectievelijk na hun uittreding door Technology Base genomen besluiten, indien deze na hun toetreding respectievelijk uittreding aan het licht komen en alsnog tot de verplichting tot schadevergoeding leiden.

De berekening van het in dit artikel bedoelde tekort op de exploitatieopzet is altijd een schatting, doch als de meerjarenraming jaarlijks nauwkeurig wordt bijgesteld, dan heeft men in het jaar voordat wordt uitgetreden een vrij juist beeld van dat tekort.

De berekening gaat uit van de premissen "geen tekort geen aftrek", en "bij een overschot, krijgt de uittreder niets, tenzij het per moment van uittreden geldende risico nihil is".

Artikel 30

Tot wijziging van de regeling kan slechts met een gelijkluidend besluit van de deelnemers worden besloten, zulks mede omdat wijzigingen doorgaans ook financiële consequenties voor de deelnemers zullen hebben.

Artikel 31

De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de in dit artikel staande onderwerpen over opheffing en liquidatie berust bij het Algemeen Bestuur, waarbij geldt dat Provinciale Staten en de Gemeenteraad vooraf in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

Artikel 32

Dit artikel bevat bepalingen over de te volgen procedure indien tussen de deelnemers geschillen ontstaan bij de uitvoering van de Regeling.

Naar boven