Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 38879Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11, inclusief welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota)

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 17 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Balk – Dubbelstraat 11 met de bijbehorende stukken en de welstandsontwikkelcriteria ter inzage.

Plangebied

De locatie aan de Dubbelstraat 11, ligt in het centrum van Balk en is gelegen op de hoek Dubbelstraat en Jachthavendyk.

Doel

Op de locatie aan de Dubbelstraat 11 te Balk was tot voor kort een garagebedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil dit garagebedrijf slopen en hiervoor maximaal 25 appartementen terugbouwen. Dit is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Om dit te realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Aan het bestemmingsplan zijn welstandsontwikkelcriteria toegevoegd dat na vaststelling deel uitmaakt van de gemeentelijke welstandsnota.

Deze welstandsontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld .

Waar ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het gewijzigd vastgestelde bestemmingplan, inclusief welstandsontwikkelcriteria met de bijbehorende stukken is te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

Verder is het gewijzigd vastgestelde bestemmingplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPBLKDUBBELSTR11-VA01.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Op 27 februari 2020 is het toenmalige plan behandeld in de raadsvergadering. Het besluit tot vaststelling is tijdens die vergadering niet genomen. Er is na een uitvoerige en brede discussie besloten de opdracht terug te leggen bij het college om met een aangepast en door de belanghebbenden gedragen voorstel te komen. De initiatiefnemer is daarvan op de hoogte gesteld en is in overleg gegaan met de diverse betrokken partijen om dit te realiseren. Tijdens en naar aanleiding van deze overleggen is een nieuw ontwerp ontstaan welke door een ieder gedragen wordt. Het voorliggende bestemmingsplan is daarop aangepast.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Tegen het besluit tot het vaststellen van de welstandsontwikkelcriteria (wijziging van de welstandsnota) is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

De welstandsontwikkelcriteria treden in werking met ingang van de dag volgende op deze bekendmaking.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren