Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekdaelenStaatscourant 2020, 38870Ruimtelijke plannenGemeente Beekdaelen - wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth

Logo Beekdaelen

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen hebben het wijzigingsplan “Vaesrade ong. Nuth” op 7 juli 2020 ongewijzigd vastgesteld.

Het wijzigingsplan gaat over het toevoegen van een bouwvlak op dit perceel om zodoende het bouwen van een woning mogelijk te maken.

Ter inzage

Het bestemmingsplan kan, op afspraak, vanaf 16 juli 2020 zes weken worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Kloosterlaan 7 te Schinveld. U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente: www.beekdaelen.nl Ook kunt u het plan, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0951.WPVaesradeong-VG01

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

  • een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen van het beroep.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.