Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 38804Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2020, nr. VO/24899736, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2020 en 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid, 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid, 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift ‘Kalenderjaren 2019 en 2020’ wordt vervangen door ‘Kalenderjaren 2020 en 2021’.

B

In artikel 2 wordt ‘€ 19.416,05’ vervangen door ‘€ 19.755,83’.

C

In artikel 3 wordt ‘€ 17.725,32’ vervangen door ‘€ 18.035,51’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘€ 181,49’ vervangen door ‘€ 186,10’.

2. In het vijfde lid wordt ‘€ 14,50’ vervangen door ‘€ 14,87’.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De onderwijsinhoudcodes, behorende bij de schoolsoorten, leerjaren, afdelingen en profielen, zoals opgenomen in tabel 1, staan vermeld in de bijlagen 1 en 2.

  Tabel 1. Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdelingen en profielen in euro’s

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren, afdeling en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  208,65

  157,69

  471,85

  838,19

  2

  vwo, havo of mavo1

  3 t/m 6

  172,45

  127,49

  393,65

  693,59

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s, Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten.

  215,43

  157,69

  664,68

  1.037,80

  4

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. afdeling Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

  b. isp landbouw breed, en

  profiel Groen

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. VM2: is beëindigd,

  d. Experiment doorlopende leerlijnen

  179,22

  157,69

  906,24

  1.243,15

  5

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. VM2: is beëindigd,

  z. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

  309,93

  292,76

  1.330,17

  1.932,86

  6

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

  254,69

  333,03

  1.982,41

  2.570,13

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  230,77

  157,69

  892,62

  1.281,08

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

   

  186,10

  X Noot
  1

  De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo; de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

E

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 4 zijn de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw genoemd in tabel 2.

Tabel 2. Bekostigingsbedragen vbo-scholen voor landbouw in euro’s

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en van het isp landbouw breed, en 3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

179,22

127,49

617,06

923,77

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

186,10

F

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘€ 316,34’ vervangen door ‘€ 321,88’.

G

In artikel 7 wordt ‘€ 17.725,32’ vervangen door ‘€ 18.035,51’.

H

In artikel 8 wordt ‘€ 12.479,90’ vervangen door ‘€ 12.698,30’.

I

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘2021’ vervangen door ‘2022’.

J

1. Onder vernummering van bijlage 2 tot bijlage 1 wordt bijlage 1 ingetrokken.

2. Het opschrift van bijlage 1 (nieuw) komt te luiden:

Bijlage 1. Behorende bij artikel 4, zesde lid, Onderwijsinhoudcodes 2020, van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo

K

Aan de regeling wordt een nieuwe bijlage toegevoegd, welke is opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van paragraaf 3 tot paragraaf 2 en de artikelen 4 en 5 tot de artikelen 2 en 3 komt paragraaf 2 te vervallen.

B

Artikel 2 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 90.690,87’ vervangen door ‘€ 93.592,98’, in onderdeel b wordt ‘€ 108.240,28’ vervangen door ‘€ 111.703,97’, in onderdeel c wordt ‘€ 107.084,91’ vervangen door ‘€ 110.511,63’ en in onderdeel d wordt ‘€ 104.018,61’ vervangen door ‘€ 107.347,21’.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 84.140,83’ vervangen door ‘€ 86.833,34’, in onderdeel b wordt ‘€ 95.427,14’ vervangen door ‘€ 98.480,81’, in onderdeel c wordt ‘€ 90.765,18’ vervangen door ‘€ 93.669,67’ en in onderdeel d wordt ‘€ 86.379,65’ vervangen door ‘€ 89.143,80’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 50.013,17’ vervangen door ‘€ 51.613,59’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 4.459,39’ vervangen door ‘€ 4.682,81’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 83,50’ vervangen door ‘€ 87,68’.

C

Artikel 3 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘artikel 4, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 2, eerste lid’.

2. In het derde lid wordt ‘artikel 4, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 2, tweede lid’.

3. In het vierde lid wordt ‘artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘artikel 2, derde lid’.

D

Na artikel 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3. Kalenderjaar 2021

Artikel 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2021
 • 1. Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021:

  • a. € 93.774,36 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 111.920,45 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 110.725,80 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 107.555,24 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2. Voor de leraren bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021:

  • a. € 87.001,62 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 98.671,66 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 93.851,20 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 89.316,56 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3. Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021 € 51.713,62 ongeacht de schoolsoortgroep.

 • 4. Het ondersteuningsbedrag voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, bedoeld in artikel 85b1, tweede, derde, zesde en zevende lid, van de wet, bedraagt per 1 januari 2021 € 4.682,81 per leerling.

 • 5. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 85b1, vierde lid, van de wet, wordt per 1 januari 2021 vastgesteld op € 87,68’.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging personeelskosten vanaf 1 januari 2021
 • 1. Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de wet wordt verstrekt vanaf 1 januari 2021, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2. Voor de directieformatie van de school gelden de in artikel 4, eerste lid, genoemde bedragen.

 • 3. Voor de lerarenformatie gelden de voor de school in artikel 4, tweede lid, genoemde bedragen.

 • 4. Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt het in artikel 4, derde lid, genoemde bedrag.

E

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘1 januari 2017’ vervangen door ‘1 januari 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘1 januari 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd, met dien verstande dat artikel I in werking treedt op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE 1

Bijlage 2. behorende bij artikel 4, zesde lid, Onderwijsinhoudcodes 2021, van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802, 4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0700, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045, 4712, 4732, 4752, 4772, 4792

2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 4050, 4055, 4612, 4632, 4652, 4672, 4692

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en de profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4711, 4731, 4751, 4791, 6031, 6131, 6231, 6431, 6531, 6631, 6931

4611, 4631, 4651, 4691, 6075, 6175, 6275, 6475, 6575, 6675, 6975

4

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en het profiel Groen

4771, 4773, 6711, 6721, 6731, 7711, 7721

4671, 4673, 6755, 6765, 6775, 7755, 7765

5

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en

profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573, 4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793, 6011, 6021, 6111, 6121, 6211, 6221, 6411, 6421, 6511, 6521, 6611, 6621, 6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121, 7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621, 7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432, 4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693, 6055, 6065, 6155, 6165, 6255, 6265, 6455, 6465, 6555, 6565, 6655, 6665, 6955, 6965, 7055, 7065, 7155, 7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

vbo

3 en 4 van het profiel Media, vormgeving en ict

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

vbo

alle leerjaren van het profiel Maritiem en techniek

1916, 6811, 6821, 6831, 7811, 7821

1394, 6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

TOELICHTING

Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo. De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen in deze twee regelingen geactualiseerd voor de kalenderjaren 2020 en 2021. Deze actualisatie vindt plaats op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2020.

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo

De bedragen voor het kalenderjaar 2020 in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo worden aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling in 2020. Daarnaast worden de voorlopige bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de regeling opgenomen. Deze zijn gelijk aan de definitieve bedragen voor het kalenderjaar 2020.

Ook worden in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo de onderwijsinhoudcodes geactualiseerd. De nieuwe codes worden voor het eerst gebruikt bij de leerlingentelling van 1 oktober 2020 en zijn van toepassing op de bekostiging voor het kalenderjaar 2021. De nieuwe codes zijn opgenomen in bijlage 2 van de regeling. De oude codes zijn nog van toepassing op de bekostiging voor het kalenderjaar 2020. Om die reden blijven de oude codes vooralsnog behouden in de regeling. Deze worden opgenomen in bijlage 1.

Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo

De bedragen voor het kalenderjaar 2020 in de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo worden aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2020. Een klein deel van deze kabinetsbijdrage is ingezet voor het dekken van de financiering van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Van 2015 tot 2020 verliep deze financiering via het Algemeenwerkloosheidsfonds, waar scholen in het voortgezet onderwijs niet bij zijn aangesloten. In 2020 wordt dit met terugwerkende kracht tot 2015 gefinancierd uit de kabinetsbijdrage. Scholen kunnen vanaf 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen terugvragen via de beschikbare compensatieregeling bij het UWV. Vanaf 2020 loopt de financiering voor de transitievergoeding via het Arbeidsongeschiktheidsfonds, waar scholen wel bij zijn aangesloten. De premiestijging voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (door de transitievergoeding) werkt door in het referentiemodel voor de bepaling van de loonbijstelling. Daarom is via de onderwijsbegroting van het Ministerie van OCW een overboeking gedaan naar het Ministerie van SZW (transitievergoeding valt onder het kader sociale zekerheid).

Ook worden de voorlopige bedragen voor het kalenderjaar 2021 opgenomen in de regeling.

Informeren Tweede Kamer

In artikel 121, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is bepaald dat de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo gelijktijdig met de publicatie in de Staatscourant moet worden overgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft vervolgens vier weken de tijd om te reageren. Deze wijzigingsregeling wordt daarom aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met een brief waarin de bedragen uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor 2020 en 2021 nader worden toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo, zoals die wordt gepubliceerd op wetten.overheid.nl. De inwerkingtreding van artikel I geschiedt na instemming.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob