Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2020, 38745VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Bergen (L.).

Logo Bergen (L)

 

Datum: 20 juli 2020

Onderwerp: Het verlagen van de snelheid op De Vissert en Het Leuken te Well van 80 naar 60 km/uur.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen(L.) nemen,

 

Gelet op:

 • artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 waarin is opgenomen dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Limburg Noord;

 • het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;

 • het besluit van het college d.d. 15 december 2015 waarbij mandaat verleend is aan het hoofd Ruimtelijk Domein tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;

 

Overwegende dat:

 • De Vissert en Het Leuken is gelegen in de gemeente Bergen (L.);

 • deze wegen in beheer en onderhoud is bij de gemeente Bergen (L.);

 • De Vissert en Het Leuken in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2014 aangewezen zijn als erftoegangsfunctie type 1 (ETW-1) met een maximumsnelheid van 60 km/uur;

 • de huidige snelheidslimiet 80 km/h is;

 • deze wegen buiten de bebouwde kom is gelegen;

 • de route Het Leuken - De Vissert de beoogde route is voor het toeristisch verkeer van en naar de provinciale weg N271;

 • De Vissert duurzaam veilig wordt ingericht om deze verkeersstroom te verwerken;

 • in samenhang met deze maatregel de snelheid op De Vissert en Het Leuken moet worden gewijzigd.

 • hierdoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor fietsers en bewoners op De Vissert en Het Leuken zal verbeteren;

 • de wijziging van de toegestane snelheid nauwelijks hinder oplevert voor het verkeer;

 • op de komportalen van De Kamp en Well al het bord begin 60km/h zone is bevestigd;

 • de maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

 

gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 

 • de maximum snelheid op De Vissert en Het Leuken te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur door het plaatsen van borden A1 en A2, uitgevoerd als begin en einde zone 60 km/uur, van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde bebordingstekening.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

het hoofd Afdeling Ruimtelijk Domein,

Mr. A. Derks

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.