Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 38580Vergunningen

Wijziging van een vergunning van Mobiele TV Nederland B.V. voor digitale omroep band III met dossiernummer 6270636

Datum: 9 juli 2020

Kenmerk: AT-EZK/7982546

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 26 maart 2019 is in de Taskforce Radio overeenstemming bereikt over een toekomstig scenario dat het meest recht doet aan de doorontwikkeling van de digitalisering van radio, te weten scenario 2a. Dit scenario heeft als belangrijkste kenmerk dat Mobiele TV Nederland B.V. (hierna: MTVNL) en de niet-landelijke publieke en commerciële vergunninghouders van frequentielagen wisselen. Daardoor kan onder andere een nieuwe landelijke laag gecreëerd worden die bestemd wordt voor landelijke commerciële omroep.

Met MTVNL is overeengekomen dat de vergunning wordt gewijzigd in een (nagenoeg) SFN-netwerk. De benodigde transitie is in stappen in de onderhavige wijziging opgenomen. Deze stappen bestaan in een gefaseerde overgang van frequentieblokken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om het doel van de onderhavige wijziging, een (nagenoeg) SFN-netwerk, te kunnen realiseren.

Op 17 juni 2020 heb ik mijn voornemen tot wijziging van de vergunning aan MTVNL kenbaar gemaakt. Op 1 juli 2020 heeft MTVNL hierop een zienswijze ingediend.

Gelet op het voorgaande en op grond van artikel 3.19, derde lid juncto artikel 3.19, tweede lid, onder c van de Telecommunicatiewet heb ik ambtshalve de vergunning van Mobiele TV Nederland B.V. voor digitale omroep band III met dossiernummer 6270636 gewijzigd. Het besluit is verzonden op 9 juli 2020.

De wijziging van de vergunning houdt -kort gezegd- in dat de kanalen 5A Friesland, 5B Zuid Holland, 5D Flevoland, 7C Groningen-Drenthe, 8C Limburg Zuid, 9C Brabant-Limburg Noord, 11A Noord Holland, 11B Overijssel en 12B Gelderland-Utrecht in een drietal fases wisselen naar kanaal 7D.

Verder geldt voor kanaal 5B Zeeland dat Agentschap Telecom zich inspant om in overleg met de betreffende landen gedurende de looptijd van deze vergunning het mogelijk te maken dat frequentieblok 7D in Zeeland kan worden gebruikt. Tot die tijd wordt kanaal 5B Zeeland, in de derde fase, gewisseld voor kanaal 9A.

Daarnaast wordt de vergunning hiermee gewijzigd in een (nagenoeg) SFN-netwerk.

Het volledige wijzigingsbesluit en de geconsolideerde vergunning ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement-Afdeling Media van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit in verzonden (9 juli 2020) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.