Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15)’, Nijmegen

Logo Nijmegen

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 8 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15)’, Nijmegen gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied is gelegen aan de Rietgraaf, bij afslag 38 van de A15. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door een waterplas aan de Griftdijk en aan de westzijde en zuidzijde door het toekomstige bedrijventerrein (Park 15, in de gemeente Overbetuwe). Aan de noordzijde ligt afslag 38 van snelweg A15.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het voornemen van TenneT en Liander om een nieuw transformatorstation te realiseren. Met het plan wordt beoogd om knelpunten in het elektriciteitsnetwerk aan te pakken en de energievoorziening voor de inwoners en bedrijven van Nijmegen noord te kunnen blijven garanderen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Inzage

Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken, liggen van donderdag 16 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP144W20-VG01

Beroep

Belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn en die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede de belanghebbende die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in de periode van vrijdag 17 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tegen de wijzigingen die door de Raad zijn aangebracht, kan door alle belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Digitaal

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Naar boven