Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 38459Onteigeningen

3 juli 2020, nr. 2020001335 – Besluit van tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amstelveen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Brug Ouderkerk aan de Amstel N522)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Provinciale staten van de provincie Noord-Holland (hierna verzoeker) hebben Ons bij besluit van 8 juli 2019, nummer 53-2019 verzocht om ten name van de provincie Noord-Holland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van onroerende zaken in de gemeente Amstelveen, begrepen in het onteigeningsplan Brug Ouderkerk aan de Amstel N522. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Wester Amstel 2018.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben bij brief van 25 juli 2019, kenmerk 1217144/1220270, het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben bij brieven van 13 november 2019, kenmerk 1217144/1308821, 27 november 2019, kenmerk 1217144/1318356, 20 december 2019, kenmerk 1217144/1338714 en 3 februari 2020, kenmerk 1217144/1364626, de onteigeningsstukken aangevuld.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Wester Amstel 2018, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 12 december 2018 vastgesteld door de raad van de gemeente Amstelveen en is onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken zijn de bestemming Verkeer-1 en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 2 en Waarde – Archeologie 5 toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 19 maart tot en met 29 april 2020 in de gemeente Amstelveen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Amstelveen van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 18 maart 2020 openbaar kennis gegeven in het Amstelveens Nieuwsblad.

De Minister voor Milieu en Wonen heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 18 maart 2020, nr. 14259.

Verder heeft de Minister voor Milieu en Wonen het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan voorziet onder meer in de vervanging van de brug over de Amstel, te weten het gedeelte gelegen in de N522 te Amstelveen. Het voorziet ook in een gedeeltelijke reconstructie van de N522 te Amstelveen, onder meer het ongelijkvloers maken van de kruising Oranjebaan/burgemeester Stramanweg, de aanleg van een ontsluitingsweg van en naar deze wegen en in de reconstructie van een aantal parkeerplaatsen.

De te onteigenen onroerende zaken zijn nodig voor de aanleg van de ontsluitingsweg en de parkeerplaatsen. Door de aanleg van de ontsluitingsweg vervallen in totaal 78 parkeerplaatsen aan de oost- en zuidzijde van het kantoorgebouw “Oranjestaete”, Oranjebaan 13 te Amstelveen. Er worden tenminste 70 nieuwe parkeerplaatsen teruggebracht ten westen van het gebouw.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, een globaal schetsontwerp, het definitief ontwerp genummerd N522-350842-41-11-01 en de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

De N522 en de brug over de Amstel zijn in eigendom en beheer van de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de provincie Noord-Holland de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben provinciale staten van Noord-Holland tot hun onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de voorbereiding van de uitvoering per 1 april 2019 is gestart. Dit betrof het voorbelasten van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad en het verleggen van kabels en leidingen. Zodra de grond die benodigd is voor de uitvoering van het bestemmingsplan in eigendom is, zullen de werkzaamheden daar starten. Verzoeker verwacht dat dit eind 2021 of begin 2022 mogelijk zal zijn. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 2025 duren. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Noord-Holland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de provincie Noord-Holland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2020, nr. RWS-2019/30529, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 8 juli 2019, nummer 53-2019;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 25 juli 2019, kenmerk 1217144/1220270;

gelezen de brieven van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 november 2019, kenmerk 1217144/1308821, 27 november 2019, kenmerk 1217144/1318356, 20 december 2019, kenmerk 1217144/1338714 en 3 februari 2020, kenmerk 1217144/1364626;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 24 juni 2020, no. W04.20.0152/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020, nr. RWS-2020/35777, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Wester Amstel 2018 van de gemeente Amstelveen ten name van Provincie Noord-Holland ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Amstelveen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 3 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: Brug Ouderkerk aan de Amstel N522

VERZOEKENDE INSTANTIE: Provincie Noord-Holland

 

Kadastraal bekend als gemeente Amstelveen

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte (m2)

Omschrijving

Kadastrale grootte (m2)

Sectie en nr.

Ten name van

1

4.563

Terrein (grasland)

16.305

W 572

De heer Hendrik Willem Reesink gehuwd met mevrouw Annelies Groeneveld, Amstelveen.

           

2

geheel

Erf – Tuin

280

W 614

De heer Hendrik Willem Reesink gehuwd met mevrouw Annelies Groeneveld, Amstelveen.

           

3.1

3.2

773

649

Bedrijvigheid (kantoor) Erf – tuin

3.625

W 613

De Vaste Wal B.V., Utrecht;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: gemeente Amstelveen, Amstelveen.